Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất (Từ ngày 8 đến 11/12/2022)