BTL Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang và tìm kiếm cứu nạn trên biển