Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử