Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Số/ký hiệu Nghị quyết số 08/NQ-CP
Ngày ban hành 23/01/2014
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản