TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 40/2016/TT-BGTVT 07/12/2016
32 19/2018/NĐ-CP 02/02/2018
33 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 19/10/2018
34 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018
35 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH 21/12/2018
36 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018
37 67/2020/QH14 13/11/2020
38 Thông tư liên tịch Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 23/01/2018
39 32/2017/TT-BCA 19/09/2017
40 70/2020/QH14 13/11/2020