Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

23/05/2022 08:21:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hơn ba năm triển khai thực hiện, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng tâm trọng điểm với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc, hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các cơ quan, đơn vị quân đội, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào thực tiễn cuộc sống.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch của Đề án, huy động tối đa các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đa dạng các hình thức, phong phú các mô hình, chương trình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Sau ba năm thực hiện Đề án, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, nhân dân nhất là vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng vào kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm trên phạm vi cả nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

 

Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện Đề án tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án ở một số địa phương, đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, còn mang tính thời vụ, xem nhẹ, coi đây là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách Cảnh sát biển. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có thời điểm chưa phong phú, đa dạng, chưa sát với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư, chưa thực sự gắn với thực tế hoạt động, công tác của mỗi tầng lớp nhân dân; chưa nhân rộng được các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tình hình vi phạm pháp luật trên biển, tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản vẫn xảy ra.

Từ nhưng kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" vừa được tổ chức tại Hà Nội sáng 19/5/2022, một số bài học kinh nghiệm đã được chỉ ra, đó là:

- Cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; kịp thời huy động sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là ban chỉ đạo, cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện Đề án.

- Đẩy mạnh quán triệt về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án; xác định nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền linh hoạt, sát với đặc điểm, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện toàn diện, song phải có trọng tâm, trọng điểm; nắm chắc kết quả thực hiện Đề án để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp trong từng năm; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện Đề án.

- Nội dung giáo dục, tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển cần bám sát nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép với hoạt động của các tổ chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền. Chú trọng công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án.

- Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để các cơ quan, đơn vị, địa phương học tập, làm theo. Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, biểu hiện đơn giản, chủ quan, coi nhẹ việc triển khai Đề án. Quan tâm bảo đảm ngân sách kinh phí, các phương tiện và bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật trong triển khai thực hiện Đề án.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com