Trường Sĩ quan Chính trị: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

27/11/2020 01:46:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trường Sĩ quan Chính trị là nhà trường nằm trong hệ thống các trường đại học của quốc gia, là đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, hợp tác đào tạo quốc tế; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật Cảnh sát biển quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Nhận rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trong những năm qua quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Chính vì vậy đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hiểu biết những vấn đề cơ bản về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở nhà trường cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay, cần thực hiện một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam là giải pháp quan trọng hàng đầu, bao trùm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.

Thực tiễn cho thấy những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở nhà trường thời gian qua đều xuất phát từ nhận thức, chỉ trên cơ sở nâng cao nhận thức mới làm cho tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp, đoàn thể quần chúng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có thái độ đúng và trách nhiệm cao đối với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, mới bảo đảm cho nhiệm vụ này được tiến hành một cách chủ động, tích cực và có hiệu quả. Quán triệt cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho các đối tượng, nhất là đối với học viên, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác này. Trước hết, cần quán triệt sâu sắc cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, từ đó khẳng định: Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, chương trình, kế hoạch công tác của người chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp để tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Quán triệt cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ thấy rõ sự cần thiết cũng như yêu cầu của việc tăng cường công tác phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chương trình, kế hoạch công tác của chính trị viên, người chỉ huy và các tổ chức quần chúng để tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chỉ đạo, theo dõi, bám nắm đơn vị và chịu trách nhiệm với trên về kết quả tổ chức thực hiện. Cấp ủy các cấp phải nghiên cứu, nắm vững các văn bản, chỉ thị về thực thi pháp luật; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội ở cơ quan, đơn vị mình để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy phải thể hiện rõ yêu cầu, nội dung, giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu và kết quả đạt được đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện hằng tháng, quý, năm; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức và hành động, điều chỉnh hành vi chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc chính quy, khoa học, kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết, tác phong quân nhân trong toàn trường.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ

Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam là giải pháp quan trọng, trực tiếp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở Trường Sĩ quan Chính trị. Đồng thời, khắc phục sự khô cứng, nhàm chán trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải toàn diện, trong đó tập trung giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nắm vững: Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển trong quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn trên biển; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023” của Chính phủ và các bộ, ngành.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần coi trọng hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm ra nhiều loại hình hoạt động phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm của các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên; qua đó đưa những nội dung giáo dục biển, đảo thấm sâu vào nhận thức, ý thức, tạo bước chuyển về chất trong thái độ, hành vi ở từng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Các khoa giáo viên cùng với nhiệm vụ giảng dạy cần lồng ghép nội dung huấn luyện với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đối với khoa Nhà nước và Pháp luật, nâng cao chất lượng giảng dạy môn lý luận nhà nước và pháp luật, tiếp tục rà soát, sửa đổi xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học theo hướng cập nhật những văn bản pháp luật mới.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện có ở nhà trường. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác như: Thông qua hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm khoa học, giao lưu trực tuyến, lồng ghép các nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Duy trì thực hiện nền nếp, có hiệu quả “Ngày Pháp luật” ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên vào thứ 5 tuần cuối tháng; thực hiện mô hình phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ phương pháp truyền thống với các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất là mạng internet, phòng đọc điện tử của nhà trường, mạng nội bộ, bản tin thi đua, website Đại học Chính trị. Sử dụng có hiệu quả hình thức giáo dục trực quan thông qua hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích... để trực tiếp thông tin đến cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ. Duy trì nền nếp hoạt động của tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở các hệ, tiểu đoàn quản lý học viên, đảm bảo số lượng đầu sách ngày càng tăng, để thu hút mọi người tìm đọc, góp phần nâng cao nhận thức về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích trong toàn trường. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên không gian mạng, cần trang bị cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ những kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận diện, xử lý những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhà trường; tăng cường thông tin về tình hình Biển Đông, chủ quyền biển, đảo.

Ba là, thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phát huy vai trò, trách nhiệm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Phòng Chính trị phối hợp chặt chẽ với các khoa, đơn vị học viên phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn những cán bộ, giảng viên, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao; có kiến thức và kỹ năng về công tác tuyên truyền; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức lối sống, có mối quan hệ gần gũi với tập thể; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ hiểu biết về pháp luật, về tình hình biển đảo và tâm huyết với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để kiện toàn vào đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên đánh giá tình hình, đặc biệt là những khâu yếu, mặt yếu trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy chế, quy định cũng như nhu cầu hiểu biết về pháp luật của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị để xác định nội dung, chỉ tiêu, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với các đối tượng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực theo đúng yêu cầu đề ra.

Phát huy vai trò của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên cùng với tuyên truyền viên cần đề cao hướng dẫn phương pháp thực hành pháp luật, nhất là đối với các đơn vị quản lý học viên. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở nhà trường hiện nay là kiêm nhiệm, phần lớn chưa được đào tạo về chuyên ngành luật, nên việc kiện toàn, bồi dưỡng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Hằng tháng, quý trên cơ sở đề án, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của quân đội và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải là lực lượng nòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hằng năm, định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết về tình hình biển đảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để khuyến khích họ phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đây là giải pháp quan trọng nhằm đánh giá đúng kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam của nhà trường. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chặt chẽ nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam có thể tiến hành lồng ghép vào các hội nghị, khi cần thiết có thể tổ chức hội nghị chuyên đề để sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định mặt làm được, chưa làm được, phát hiện nhân tố mới để xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Qua sơ kết, tổng kết yêu cầu cần chỉ rõ những kết quả đã làm được của tập thể, cá nhân, nhân tố tiêu biểu, điểm hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, những hạn chế, khiếm khuyết, nguyên nhân; biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực, những mô hình có cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, cần chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan thuộc về tập thể, cá nhân của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm, thậm chí có hình thức kỷ luật tương xứng theo quy định đối với những tập thể, cá nhân chưa thực sự coi trọng hoặc làm chiếu lệ, hình thức, đối phó,... làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hết vai trò, hiệu quả trong nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường.

Trên cơ sở ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên cần đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở từng đơn vị và nhà trường trong thời gian tiếp theo. Cần kết hợp giữa kiểm tra chính trị hằng năm gắn với nội dung kiểm tra nhận thức, hiểu biết về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, coi đây là một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở nhà trường phải được chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân ở toàn trường./.

Quang Huy - Huy Phong

_______
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.
2. Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023”.
3. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
4. Trường Sĩ quan Chính trị, “Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com