Hà Nội: Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

29/03/2019 02:46:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/03/2019 về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cần xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn Thành phố. Cụ thể, tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...).

UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành Thành phố: Triển khai thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến các văn bản pháp luật khác của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo việc thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam hiệu quả thiết thực...

Trung Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan