Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

04/02/2021 04:20:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 04/02, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tới cán bộ chủ trì các phòng, ban cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cán bộ chủ trì các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển; Đoàn trưởng, Chính trị viên các Đoàn Trinh sát, Đặc nhiệm PCTP ma túy tại 5 điểm cầu trong toàn Bộ Tư lệnh. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đại biểu.

Thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên các phương diện, như quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội và sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan chiến sĩ; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Chiều cùng ngày, Cục Chính trị - Cảnh sát biển cũng tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên tại cơ quan Bộ Tư lệnh./.

Minh Tuấn – Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com