Nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

19/03/2020 09:49:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Cục Chính trị/ Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ) thời kỳ mới trong tổ chức quần chúng Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) năm 2020.

Căn cứ hướng dẫn của Cục Chính trị và kế hoạch triển khai của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng trong tổng cục tiếp tục tổ chức sinh hoạt quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nội dung về phong cách tư duy, làm việc, ứng xử; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; ý nghĩa của việc học tập và làm theo “mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt, mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và CVĐ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chủ động thông tin định hướng đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, nhất là dịp đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn phong trào thi đua của tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị.

P.V

Theo: qdnd.vn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com