Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

07/07/2020 04:27:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 7/7, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn đơn vị đã được quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 với một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045 là năng lượng sơ cấp đạt khoảng 320 - 350 triệu TOE (tấn dầu tương đương). Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 25 - 30%; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 20%… 

Nghị quyết cũng đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu về: Phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển khanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Sau hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung của Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm vững về nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả và theo đúng quy định.

Đức Định

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com