Chủ tịch nước chủ trì họp bàn về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

11/02/2022 10:01:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chỉ rõ những nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới.

Sáng 10/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trọng tâm là dự thảo đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đề cương tổng kết phải nêu bật được những kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết; khẳng định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên.

Cùng với đó, đề cương tổng kết phải làm rõ những thành quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, như: tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội Nhân dân, Xông an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường.

Bên cạnh đó, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng với kinh tế; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; chủ động, tích cực đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường...

Cùng với những kết quả trong 10 năm thực hiện nghị quyết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu nội dung tổng kết phải cập nhật, đánh giá cụ thể, sâu sát đặc điểm tình hình, chỉ rõ những nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nghị quyết những năm tiếp theo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập, kiện toàn Tổ Biên tập; tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp tổng kết ở các cấp; đồng thời Quân ủy Trung ương phải tích cực, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổng kết ở cấp mình bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII (tháng 10/2023) đúng thời gian.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII (tháng 10/2023) sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 25/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40 thành lập Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI trong 10 năm qua; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo.

PV. 

(Theo thanhnien.vn )

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com