Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008-2010

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 339/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008-2010.
13/09/2012 11:05:00 AM Xem tiếp...

Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ đất nước, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản của Nhà nước, được giao cho lực lượng vũ trang nhân dân và chính quyền các cấp tổ chức việc xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ để phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
03/09/2012 12:04:00 PM Xem tiếp...

Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 2649/1999/QĐ-BQP ngày 27/12/1999 của BQP về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
03/09/2012 02:15:00 AM Xem tiếp...