Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

02/03/2022 01:43:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Lực lượng Cảnh sát biển đang được Đảng, Nhà nước và Quân đội đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Đây vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong bối cảnh Lực lượng còn có nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành mục tiêu lớn lao đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, trong đó, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức là nhân tố quan trọng hàng đầu.

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, UVTV Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Đức Hạnh)

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn Lực lượng đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý linh hoạt các tình huống trên biển theo đúng chủ trương, đối sách; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); Công tác đối ngoại quốc phòng Cảnh sát biển được triển khai hiệu quả, an toàn; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” được tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả thiết thực…

Tuy nhiên, toàn Lực lượng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đáng chú ý là công tác quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng của một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chặt chẽ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nội dung chưa toàn diện, thiếu quyết liệt trong triển khai tổ chức thực hiện; một số cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm túc; chưa phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; chưa kiên quyết đấu tranh với những sai phạm trong cơ quan, đơn vị; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa chưa cao.

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn và các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra gay gắt hơn; suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển của các quốc gia, dân tộc. Trên hướng Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp mới; tình hình tội phạm, vi phạm có chiều hướng gia tăng. Việc điều chỉnh tổ chức Quân đội nói chung và Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng sẽ tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh đó, Lực lượng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, lãnh đạo, chỉ huy, điều hành ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; mặt trái cơ chế thị trường, hoạt động móc nối, lôi kéo của các đối tượng tội phạm ngày càng khôn khéo, xảo quyệt; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng mạnh mẽ, tinh vi…

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển và xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V đã đề ra, Thường vụ Đảng ủy Bô Tư lệnh Cảnh sát biển xác định phải tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, xây dựng Đảng bộ tiêu biểu về đạo đức được đề cao. Đây được coi là vấn đề cấp thiết, là nhân tố mang tính quyết định đến sự phát triển của Lực lượng Cảnh sát biển và công cuộc quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương này, toàn Đảng bộ cần triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sau:

Một là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng.

Để thực hiện được nội dung này, đòi hỏi cấp ủy các cấp cần phải tích cực tìm tòi, sáng tạo, vận dụng linh hoạt những hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng sinh động, phù hợp với đặc điểm, khả năng, trình độ của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình nắm, quản lý, dự báo, định hướng, giải quyết tư tưởng ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành vấn đề lớn, phức tạp. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong công tác tư tưởng. Tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, các cuộc thi, mô hình, câu lạc bộ,... tạo môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, hấp dẫn, góp phần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Lực lượng.

Trong tiến hành công tác tư tưởng, cần đề cao dân chủ, chống mọi biểu hiện mệnh lệnh hành chính, áp đặt. Công tác tư tưởng trong quản lý cán bộ, chiến sĩ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, tuy nhiên, cũng cần tập trung vào những thời điểm nhạy cảm, dễ dẫn đến vi phạm như: dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước; ngày lễ, tết; ngày nghỉ, giờ nghỉ,… từ đó có biện pháp tiến hành công tác tư tưởng phù hợp nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm. Khi có vụ việc xảy ra, cần tìm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, xử lý dứt điểm, đúng quy định, không để kéo dài.

Tổ chức học tập, quán triệt, giáo dục, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấn hành Trung ương, các chuyên đề, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động, kiên quyết đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái, thù địch; làm cho cán bộ, đảng viên có sức “đề kháng” tốt, không nghe, không theo những thông tin xấu độc, trái chiều. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, trong Lực lượng, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Trong “xây”, cần chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình, những cái hay, cái đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị, cả trong và ngoài Lực lượng.

Hai là, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ vững mạnh về tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy các cấp, nhất là giữa bí thư cấp ủy và người chỉ huy; coi trọng tự phê bình và phê bình; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy; xây dựng và triển khai nghị quyết chuyên đề khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong Đảng bộ, chi bộ. Chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng. Coi trọng công tác phát triển đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; làm tốt công tác quản lý, nhận xét, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch; điều động, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, nhận xét, đánh giá, bảo vệ và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; quy định về kê khai tài sản của cán bộ…

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ theo những giá trị và chuẩn mực đạo đức cốt lõi đã xác định: “Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Thông qua giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ, quan liêu, xa rời quần chúng. Không ngừng nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên, người quân nhân cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tài, đủ đức, đủ sức, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, việc chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Quá trình kiểm tra, giám sát cần thực hiện tốt phương châm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; Tích cực kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, bảo đảm công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

Cùng với đó, cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tập trung lãnh đạo khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông qua kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thi hành kỷ luật nghiêm minh để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo Lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy điều hành.

Tập trung lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo hướng khoa học, tập thể, dân chủ, hiệu quả, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi nêu gương phải thực sự là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Để sự nêu gương là thực chất cần có sự kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng và có hiệu quả những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và cả những điều quy định đảng viên không được làm.

Đổi mới việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện theo hướng cụ thể, sát thực, phân công, phân nhiệm rõ ràng; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Chú trọng đề cao tính đảng, tính nguyên tắc trong hoạt động và sinh hoạt Đảng, bảo đảm lãnh đạo có tính định hướng cao, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, không ngừng rèn luyện lề lối, phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả, khắc phục lề lối làm việc thụ động, thiếu khoa học dẫn đến chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ,... Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức có quan hệ mật thiết trong một chỉnh thể thống nhất với xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Sự hoàn thiện các giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Đảng bộ Cảnh sát biển là nền tảng cơ sở vững chắc bảo đảm cho việc lãnh đạo, dẫn dắt toàn Lực lượng tiến lên hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tướng BÙI QUỐC OAI
Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan