Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao

11/05/2020 10:23:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) là bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo Quân đội của Đảng; là “linh hồn, mạch sống” của quân đội, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; làm cho Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc Vận động 50 giai đoạn 2015 - 2019. (Ảnh: Đức Hạnh)

Tiến hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ-CTCT là yêu cầu cơ bản thường xuyên trong tất cả các giai đoạn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng Lực lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý an ninh, trật tự, an toàn và duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển, thềm lục địa Việt Nam trong mọi tình huống. Nhiệm vụ quan trọng đó đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CTĐ-CTCT với những nội dung, biện pháp phù hợp.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đó, CTĐ-CTCT phải được tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Lực lượng Cảnh sát biển

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng bảo đảm cho Lực lượng Cảnh sát biển thực sự “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thực hiện vấn đề này, phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; nâng cao bản lĩnh chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn bảo đảm vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Lực lượng Cảnh sát biển; trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cũng không dao động về lập trường tư tưởng, không thoái thác nhiệm vụ. Luôn có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội; quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng định hướng tư tưởng, đảm bảo tính đúng đắn, kịp thời, nhạy bén của công tác tư tưởng. Dự báo chính xác diễn biến và chiều hướng phát triển tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trước tác động của tình hình để có biện pháp ngăn ngừa, khắc phục và vô hiệu hóa những tư tưởng tiêu cực, khuyến khích những tư tưởng tích cực, tiến bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng. Quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, các quan hệ xã hội quân nhân. Thực hiện tốt phân loại tư tưởng, bảo đảm phân loại chính xác, trên cơ sở đó để có giải pháp phù hợp xử lý đúng đắn đối với từng trường hợp, trong từng tình huống, hoàn cảnh. Thường xuyên thực hiện tốt việc bồi dưỡng, khích lệ, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ động, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo nên sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong toàn Lực lượng; bất luận trong hoàn cảnh, tình huống nào cũng không để xảy ra bị động, bất ngờ, đặc biệt là bất ngờ về tư tưởng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng giáo dục nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục tình hình nhiệm vụ mới; giáo dục, quán triệt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Quân đội, nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”. Thực hiện tốt “một tập trung, ba đột phá về CTĐ-CTCT”; thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội.

Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; “Chiến lược Quốc phòng”; “Chiến lược Quân sự”; “Chiến lược An ninh quốc gia”, “Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018”… Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ, nhận rõ “đối tượng”, “đối tác”, không mơ hồ, mất cảnh giác, không bị động, bất ngờ, luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” trong tình hình mới. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng của CTĐ-CTCT, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng Lực lượng. Thực hiện tốt giáo dục truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới; truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”. Nâng cao niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ từ đó sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Cảnh sát biển Việt Nam Anh hùng.

Thứ ba, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tiến hành CTĐ-CTCT

Công tác đảng, công tác chính trị là mặt công tác cơ bản của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; tiến hành CTĐ-CTCT là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, của cán bộ, đảng viên, trong đó tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp giữ vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” trong tình hình mới đặt ra yêu cầu phải phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn Lực lượng. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng Cảnh sát biển. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bám sát đặc điểm và thực tiễn hoạt động của Lực lượng, thực hiện nội dung, biện pháp phù hợp, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính sáng tạo, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 202 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp phù hợp với thực tiễn hoạt động đặc thù của Lực lượng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết về CTĐ-CTCT cho cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy từ chi bộ đến Đảng ủy Cảnh sát biển. Hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng phải được thể hiện ở việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Vì thế, nội dung lãnh đạo về CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ phải đảm bảo tính toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đi sâu vào những nhiệm vụ cơ bản, những khâu then chốt, giải quyết dứt điểm những vấn đề cụ thể, những bức xúc, cấp thiết đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khắc phục tình trạng chung chung, nội dung dàn trải, trùng lặp, sao chép, mô phỏng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, thiếu thiết thực, cụ thể; tránh mọi biểu hiện nghị quyết một đường, tổ chức thực hiện một nẻo, thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện.

Thứ tư, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề cán bộ, coi đây là “gốc” của công việc, là vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” . Thực hiện lời dạy của Người, trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cấp ủy các cấp cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; đặc biệt đội ngũ cán bộ chính trị phải có phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; coi đó là công việc có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả CTĐ-CTCT trong xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 109 ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết 620 ngày 15/7/2019 của Đảng ủy Cảnh sát biển về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Quyết định 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Quyết định 1357/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển”. Thực hiện đúng “Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam” của Quân ủy Trung ương và “Quy chế công tác cán bộ” của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ và cơ quan huấn luyện có số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành huấn luyện tốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ của Quân đội, của Lực lượng Cảnh sát biển; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thứ năm, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ-CTCT trong xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển

Chất lượng, hiệu quả xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” phụ thuộc rất quan trọng vào việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ-CTCT. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ-CTCT là yêu cầu khách quan và thường xuyên nhằm làm cho CTĐ-CTCT không rơi vào đường mòn lối cũ, hình thức chủ nghĩa, đơn điệu, kém chất lượng và kém hiệu quả. Đó là công việc quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành CTĐ-CTCT.

Yêu cầu đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ-CTCT trong xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” là phải bảo đảm tính chính trị, khoa học và hiệu quả; tính cơ bản và hệ thống, cập nhật được thông tin mới, trang bị được kiến thức toàn diện, đồng thời trực tiếp góp phần vào xây dựng hệ thống phẩm chất nhân cách cần thiết cho người chiến sĩ Cảnh sát biển, vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trực tiếp trước mắt, vừa bảo đảm cơ bản, lâu dài cho nhiệm vụ xây dựng Lực lượng. Việc đổi mới đó phải đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất từ Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đến đơn vị cơ sở và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, cơ quan chính trị các cấp trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Hiện nay, cần tập trung nâng cao hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là trong: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo; đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung, v.v. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận sao cho phù hợp, hiệu quả với từng địa bàn; nhân rộng Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên các xã, huyện đảo với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân ven biển; ngăn cản, tuyên truyền, yêu cầu tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam, bảo đảm đúng đối sách, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng trong toàn Lực lượng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục quán triệt sâu sắc vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng đối với nhiệm vụ xây dựng Lực lượng “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”. Cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng được những mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Quan tâm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở các đơn vị trong toàn Lực lượng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho cán bộ, chiến sĩ; qua đó, bồi dưỡng, xây dựng phẩm chất trung thành, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, ý chí vươn lên, tinh thần tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Trung tướng, PGS, TS. Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan