Cảnh sát biển quán triệt và thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”

08/05/2020 10:14:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định phải quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chiến lược này, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực thực thi pháp luật trên biển, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và giao ban công tác nghiệp vụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra quý I năm 2020. (Ảnh: Đức Hạnh)

Những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Lực lượng Cảnh sát biển đã điều động, sử dụng 338 lần/chiếc tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trên biển, hành trình được 100.387 hải lý an toàn. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu 735 lượt/chiếc tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển của ta theo đúng chủ trương, đối sách (giảm 07 lượt/chiếc so với năm 2018), trong đó lập biên bản và phóng thích ngay trên biển 85 lượt/chiếc (tăng 43 chiếc so với năm 2018).
Đặc biệt, ngay khi nước ngoài sử dụng lực lượng tàu chấp pháp, tàu cá dân binh vào nắm tình hình, tuyên truyền, ngăn cản hoạt động dầu khí hợp pháp của ta tại vùng biển phía Nam và đưa nhóm tàu vào hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phương án; tổ chức lực lượng triển khai trên thực địa để tuyên truyền, kiên trì, kiên quyết đấu tranh theo đúng chủ trương, đối sách; chủ động hiệp đồng với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong rà soát, chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.
Những kết quả đạt được của Lực lượng Cảnh sát biển trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã góp phần duy trì sự ổn định, bảo vệ môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên hướng biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển theo luật pháp quốc tế.

Năm 2020 và những năm tiếp theo dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng thương mại giữa các nước lớn có thể dẫn đến xung đột cục bộ; các thách thức về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng. Cùng với đó, tình hình tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích của các quốc gia liên quan đến vùng biển nước ta cũng được dự báo sẽ diễn biến ngày càng phức tạp với các tình huống mới tác động toàn diện, sâu sắc đến mọi mặt của đất nước. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang có thể gia tăng với những phương thức, thủ đoạn mới. Tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam và tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp.
Để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định cần phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo, mệnh lệnh về bảo vệ biển, đảo, trong đó có Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia” (Chiến lược); tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì các cấp với các nội dung, cụ thể:

Tập trung xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc được Chiến lược chỉ rõ là: sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Vì thế, thực hiện tốt nội dung giải pháp này là vấn đề cơ bản, then chốt, quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện Chiến lược của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực tiễn. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cá nhân; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, hướng vào trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chiến lược, nhất là nhiệm vụ mới, khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chiến lược với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với chuẩn mực, tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức trách của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đối với cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải tích cực nghiên cứu, nắm vững nội dung của Chiến lược, nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương và đơn vị; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả; đề cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chủ động nêu gương; luôn bám sát đơn vị, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đây là yêu cầu cơ bản, quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chiến lược. Từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là ngư dân, thuyền viên - những người thường xuyên hoạt động trên biển. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội để cùng triển khai Chiến lược một cách đồng bộ, quyết liệt, toàn diện; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp, thực chất, sát tình hình, đạt hiệu quả. Về nội dung, đảm bảo toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là làm cho các đối tượng nắm vững vị trí, vai trò của Chiến lược, nhất là các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng trong tình hình mới. Về phương pháp, tiến hành thường xuyên, liên tục; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội nghị quán triệt với giáo dục thường xuyên, theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng. Đồng thời, phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa của đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương; gắn quán triệt Chiến lược với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện…. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019, mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; công tác đối ngoại, giao lưu với cảnh sát biển các nước có liên quan. Cùng với đó, các cấp cần phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt theo quy định. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân thấy rõ: quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, Chính phủ và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, “mỗi người dân biên giới biển là một cột mốc sống”; Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách về thực thi pháp luật trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên vùng biển nước ta.

Tiếp tục xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ này. Chính vì vậy, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển cần được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đây cũng là tinh thần cơ bản được xác định trong Chiến lược. Với tinh thần đó, Đảng ủy Cảnh sát biển đã ban hành Nghị quyết 120-NQ/ĐU “Về lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; trong đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Lực lượng “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”. Để thực hiện hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển, đảm bảo Cảnh sát biển Việt Nam thực sự “tinh, gọn” về tổ chức, biên chế, có trang bị phương tiện phù hợp, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong mọi tình huống. Tiếp tục triển khai hiệu quả giai đoạn tiếp theo của “Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và triển khai giai đoạn những năm tiếp theo”. Trong đó, tập trung đầu tư đóng mới tàu thuyền, phương tiện, trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc thù và chế độ quản lý, bảo đảm, sửa chữa trước mắt và lâu dài. Đồng thời, xác định vị trí, cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, phù hợp với quy hoạch khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng - an ninh trên hướng biển và tại các địa phương, tạo thế liên hoàn, vững chắc trong Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện và đào tạo nguồn nhân lực.

Đây là nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp đảm bảo cho Cảnh sát biển Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”, thực hiện có hiệu quả Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình huấn luyện; chú trọng tăng thực hành, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao và công tác kiểm tra, phúc tra; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và thể lực. Công tác quản lý huấn luyện phải luôn “Tập trung, thống nhất, đồng bộ”, kiên quyết đấu tranh, loại trừ “bệnh thành tích”; coi trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ và cơ quan huấn luyện về số lượng, cơ cấu và chất lượng, bảo đảm có năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành huấn luyện tốt. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, đào tạo sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có chất lượng cao, ưu tiên cán bộ, nhân viên chuyên môn cho khối kỹ thuật, nghiệp vụ, pháp luật.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thường xuyên chỉ đạo Lực lượng chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tăng cường sự hiện diện của Cảnh sát biển trên các vùng biển, đảo của Việt Nam, nhất là ở những vùng biển trọng điểm, nhạy cảm, vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với các nước để kiểm soát tình hình và phòng, chống các hoạt động tội phạm, vi phạm; góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam cũng như tạo ngư trường ổn định, an toàn cho ngư dân làm ăn chân chính trên biển; kiểm soát, xử lý tốt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam theo đúng chủ trương, đối sách. Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc đường lối, nguyên tắc, quan điểm, phương châm chỉ đạo, chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác hợp tác quốc tế trên cơ sở xây dựng lòng tin chiến lược; trong đó, chú trọng đổi mới, mở rộng nội dung, hình thức hợp tác, các nội dung có tính đột phá, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và vị thế của Việt Nam nói chung, của Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Tiến hành đồng bộ, hiệu quả các nội dung trọng tâm trên là việc làm thiết thực của Cảnh sát biển Việt Nam trong quán triệt, thực hiện Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia. Thực hiện tốt điều đó là trực tiếp góp phần để toàn Lực lượng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Trung tướng, TS. Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan