Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018"

26/06/2019 01:26:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển về những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, làm cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật đến các tổ chức cá nhân liên quan, góp phần đưa các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống, ngày 4/5/2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018".

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển cấp Bộ Tư lệnh diễn ra từ tháng 5 - 9/2019. Đối tượng là 100% cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký, Tổ bảo đảm và cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng: Vòng sơ khảo tại cơ quan, đơn vị bắt đầu từ tháng 5/2019 và thu, nộp bài thi về cơ quan Thường trực của cuộc thi trước ngày 31/8/2019; Vòng chung khảo do Hội đồng Chấm thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện và tổng kết cuộc thi vào tháng 9/2019. Đây là cuộc thi thí điểm trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển, làm cơ sở để tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018" cấp toàn quốc vào năm 2021.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi phải trả lời bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết, tự luận về những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản liên quan; liên hệ thực tiễn quá trình công tác, những bất cập, khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi được đầu tư công phu về hình thức, nội dung.

Để tổ chức tốt cuộc thi, Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Chỉ thị số 4063/CT-BTL ngày 4/5/2019, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nội dung cuộc thi; coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2019 và là nhiệm vụ chính trị gắn với thành tích thi đua của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ Thư ký, Tổ bảo đảm và ban hành quy chế, bộ câu hỏi của cuộc thi. 

Ban Biên tập xin đăng tải quy chế và câu hỏi cuộc thi để cán bộ, chiến sĩ, bạn đọc tham khảo: 

Quy chế cuộc thi:

/upload/files/1/Tro%20giup%20ngu%20dan/Pho%20bien%20GDPL/Nam%202019/Thang%206/QC%20CTLCSB%202018.docx

Câu hỏi cuộc thi:

/upload/files/1/Tro%20giup%20ngu%20dan/Pho%20bien%20GDPL/Nam%202019/Thang%206/2.%20De%20thi%20tim%20hieu%20LCSBVN%207-6.doc

 

 Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan