Kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan ở các học viện, nhà trường quân đội

14/08/2019 10:58:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) cho học viên đào tạo sĩ quan (HVĐTSQ) ở các học viện, trường sĩ quan quân đội là bộ phận cơ bản, then chốt của công tác tư tưởng, công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, trình độ lý luận, chính trị, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho HVĐTSQ.

Công tác GDCT trực tiếp trang bị cho học viên những kiến thức, hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cung cấp, cập nhật kịp thời những thông tin thời sự về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ là vấn đề cơ bản, then chốt góp phần đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ cho học viên tốt nghiệp các học viện, nhà trường vào công tác trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Các học viện, trường sĩ quan quân đội là những trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của quân đội và của quốc gia. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, sĩ quan là chức năng, nhiệm vụ chính trị, trung tâm, thường xuyên của các học viện, trường sĩ quan quân đội. Công tác GDCT cho HVĐTSQ là nội dung quan trọng thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo và công tác đảng, công tác chính trị ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Theo đó, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho HVĐTSQ là vấn đề cơ bản, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình, kế hoạch nội dung giáo dục, đào tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Trong thời gian qua các học viện, trường sĩ quan quân đội đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Biểu hiện ở chỗ: nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở học viện, trường sĩ quan về nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ có nhiều chuyển biến tích cực; các học viện, trường sĩ quan đã thực hiện tương đối tốt nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ; chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ được giữ vững. Vì vậy, phẩm chất, lập trường, bản lĩnh chính trị, kiến thức, trình độ, năng lực hoạt động chính trị của HVĐTSQ từng bước được củng cố, hoàn thiện, nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, công tác đảng, công tác chính trị của các học viện, trường sĩ quan quân đội trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, thực trạng chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội cũng đang gặp nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt là một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở các học viện, trường sĩ quan chưa nhận thức đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ; một số nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ chưa được thực hiện đầy đủ, triệt để; chất lượng một số mặt công tác GDCT cho học viên còn hạn chế; một số học viên chưa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Thực tiễn nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội đang đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ thực trạng nêu trên, chúng tôi xin chỉ ra một số bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ như sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ phải thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của các học viện, trường sĩ quan.

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của học viện, trường sĩ quan là cơ sở chính trị, pháp lý đồng thời là mục đích nâng cao chất lượng CTGDCT cho HVĐTSQ. Vì vậy nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ phải trên cơ sở và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của học viện, trường sĩ quan.

 Kinh nghiệm này cho thấy: Muốn nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ trước hết các cấp ủy, ban chỉ huy học viện, trường sĩ quan phải nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu học viện, trường sĩ quan. Mọi hoạt động nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ phải trên cơ sở, bám sát và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của các học viện, trường sĩ quan. Lấy kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của học viện, trường sĩ quan làm căn cứ, tiêu chuẩn đánh giá nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ.

Hai là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của các học viện, trường sĩ quan trong nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên, sự tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân các học viện, trường sĩ quan là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Vì vậy nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ phải hết sức tranh thủ, tận dụng sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên, đồng thời phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của các học viện, trường sĩ quan quân đội.

 Kinh nghiệm này cho thấy: Để nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các đảng ủy, ban giám đốc, phòng Chính trị học viện, trường sĩ quan phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các cấp ủy, ban chỉ huy cơ quan, ĐVHV thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Các đảng ủy, ban chỉ huy cơ quan ĐVHV phải tranh thủ, dựa chắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu, phòng chính trị các học viện, trường sĩ quan để xác định và thực hiện các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, định hướng, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu, phòng chính trị học viện, trường sĩ quan trong suốt quá trình nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Mặt khác các cấp ủy, ban chỉ huy cơ quan ĐVHV phải tích cực, chủ động, sáng tạo xác định và kiên quyết tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Khắc phục tình trạng buông lỏng, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị,, đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu, phòng chính trị học viện, trường sĩ quan cũng như tình trạng thiếu chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, ban chỉ huy cơ quan ĐVHV trong quá trình nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ.

Ba là, lựa chọn, xác định thực hiện các giải pháp đột phá giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong suốt quá trình nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ.

Thực tiễn hoạt động của các đảng ủy, ban chỉ huy các cấp ở các học viện, trường sĩ quan cho thấy: Muốn nâng cao chất lượng công tác GDCT trước hết đảng ủy, ban chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp ở các học viện, trường sĩ quan phải đoàn kết thống nhất, xác định chủ trương, kế hoạch, lộ trình, bước đi bài bản, phù hợp, đặc biệt là lựa chọn thực hiện những giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Thường xuyên nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng của học viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, tập trung thực hiện những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Phát huy vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, ban chỉ huy, đặc biệt là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những tình huống phát sinh trong quá trình nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp đột phá, giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, xử lý các tình huống nảy sinh trong nâng cao chất lượng công tác GDCT cho HVĐTSQ.

Tình hình thế giới, khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Những diễn biến phức tạp trên Biển Đông luôn đe dọa đến độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Đảng và nhân dân ta đang phát triển mạnh mẽ với những thời cơ, thuận lợi đan xen với những nguy cơ, thách thức không thể xem thường. Nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao. Nhiệm vụ “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực” đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan của các học viện, trường sĩ quan quân đội. Theo đó, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan là vấn đề cơ bản, cấp thiết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các học viện, trường sĩ quan quân đội trong thời kỳ mới./.

Phạm Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Mạch Ngọc Hải

Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Lương Cường (2017), “Tăng cường công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số (9).
  2. Hồ Chí Minh (1995), “Bài nói chuyện tại Trường Chính trị trung cấp quân đội”, Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội.
  3. Tạ Ngọc Tấn (2017), “Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản, số (891).
  4. Tổng cục Chính trị (2006), Chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan