“Phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch và cách phòng chống đối với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

30/12/2017 04:08:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Hiện nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại cho các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng “luồng gió mới” trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, tích cực, bối cảnh trên cũng mang lại không ít khó khăn, tiêu cực cho chúng ta. Nhiều năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng (đặc biệt là những trang web không chính thống trên mạng Internet với những bài viết, bình luận, diễn đàn tự do), chúng ta vẫn thấy có không ít người phát ngôn ra những quan điểm sai trái, phản khoa học về nguồn gốc, bản chất quân đội như: quân đội là lực lượng “phi giai cấp”, chỉ cần làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ tự nhiên, không cần phải bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN và phải “trung lập chính trị”, không bị lãnh đạo, ràng buộc bởi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì mới tăng uy quyền, sự linh hoạt, chủ động của mình…
Những luận điểm trên vừa thể hiện sự thiếu cảnh giác, sự mơ hồ của một bộ phận CB, CS và nhân dân ta, vừa thể hiện sự chống phá, xuyên tạc về bản chất giai cấp, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN của các thế lực thù địch, đánh đồng quân đội cách mạng của ta với quân đội nhà nghề của các nước tư sản. Do vậy, làm rõ âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN của các thế lực thù địch và định hướng các giải pháp để Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cảnh giác, phòng chống âm mưu đó là việc làm cần thiết.

Học tập, quán triệt Nghị quyết tại BTL Vùng CSB 1.

Có rất nhiều khía cạnh nghiên cứu với những kết quả khác nhau song chúng ta có thể hiểu về thực chất âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” trên những nét cơ bản sau:
Đây là âm mưu cực kỳ nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với QĐNDVN; làm biến chất bản chất giai cấp công nhân của QĐNDVN; làm cho QĐNDVN mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dẫn đến bị vô hiệu hóa.
Nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với QĐNDVN, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ phủ nhận “Điều 4” trong Hiến pháp hiện hành của nước ta (xác định sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với xã hội); rêu rao những sai lầm, thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn trong quá khứ và những vấp váp trong công cuộc đổi mới hiện nay; đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.
Nhằm loại trừ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi đời sống tinh thần CB, CS, tạo tiền đề tư tưởng cho sự chuyển hóa bản chất giai cấp công nhân của QĐNDVN, lợi dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền bá hệ tư tưởng giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây; đề cao lối sống vật chất, thực dụng, cổ vũ chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng ham địa vị, đòi hỏi chế độ đãi ngộ, phá hoại sự đoàn kết trong QĐNDVN.
Chúng triệt để lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, gây mâu thuẫn, bịa đặt thực trạng, moi móc những khó khăn, hạn chế về vật chất, tinh thần trong sinh hoạt hàng ngày, xuyên tạc sự vất vả, gian nan, sự hy sinh mồ hôi, xương máu, tính mạng của CB, CS QĐNDVN trong công tác, nhằm làm CB, CS của ta dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, thui chột động lực phấn đấu, làm giảm sức mạnh chiến đấu, giảm hiệu quả công tác.
Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc bản chất, truyền thống của QĐNDVN, tính chất chính nghĩa của các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xuyên tạc chủ trương xây dựng và giữ gìn nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của quân và dân ta. Chúng kích động, chia rẽ nội bộ lực lượng, chia rẽ QĐNDVN với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và với nhân dân nơi CB, CS đóng quân và thực hiện nhiệm vụ nhằm làm giảm tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với QĐNDVN, làm phai nhạt hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN được các thế lực thù địch tiến hành ngày càng táo bạo, tinh vi, sâu sắc, toàn diện và không loại trừ đơn vị hay quân nhân nào. Là một bộ phận quan trọng của QĐNDVN, Lực lượng Cảnh sát biển là “lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành Pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam”, môi trường công tác thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nhạy cảm về kinh tế, chính trị, xã hội… nếu không cảnh giác, rất có thể sẽ bị tác động bởi âm mưu “phi chính trị hóa” nói trên. Khi đó, Lực lượng Cảnh sát biển sẽ bị suy yếu về chính trị, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và công tác, xa rời bản chất giai cấp công nhân; tiến tới bị vô hiệu hóa.
Trước những thủ đoạn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN, thiết nghĩ, CB, CS Lực lượng Cảnh sát biển cần tiến hành các biện pháp để nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực phòng, chống âm mưu đó trên cơ sở các định hướng sau:
Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của ĐCSVN, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Lực lượng Cảnh sát biển.
Cả lý luận và thực tiễn đều đã chứng minh, trong lịch sử và hiện tại, sự lãnh đạo của ĐCSVN luôn là nhân tố quyết định sự thành công trong thực hiện hai nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là “xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. ĐCSVN lãnh đạo toàn diện đời sống xã hội Việt Nam, đồng thời tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐNDVN. Điều đó cũng có nghĩa: ở đâu có hoạt động của các đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển - ở đó có sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Do vậy, tất cả các tổ chức đảng trong Đảng bộ BTL Cảnh sát biển cần quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.
Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐNDVN và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị.
Quá trình xây dựng tổ chức và duy trì hoạt động lãnh đạo, các tổ chức đảng trong Lực lượng Cảnh sát biển cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trên cơ sở nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCSVN, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy BTL Cảnh sát biển; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; giữ vững nguyên tắc của Đảng: nguyên tắc lãnh đạo (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách), nguyên tắc sinh hoạt (tập trung dân chủ), nguyên tắc phát triển (tự phê bình và phê bình).
Kịp thời nắm bắt tình hình và dự báo, phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để quán triệt, giáo dục, định hướng tư tưởng, phát ngôn và hành động cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, toàn thể đảng viên, quần chúng trong Lực lượng Cảnh sát biển nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đối phó thắng lợi.
Hai là, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Lực lượng Cảnh sát biển.
Làm tốt vấn đề này có thể được coi như trang bị “tấm khiên an ninh” nâng cao khả năng “tự vệ”, “tự miễn dịch” cho mọi CB, CS trước sự xâm nhập, lây lan của hệ tư tưởng tư sản, trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, những luận điệu “phi chính trị hóa” đòi QĐNDVN cũng như Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “trung lập chính trị”, tách khỏi sự lãnh đạo của ĐCSVN, nhằm làm cho lực lượng vũ trang của ta tự chuyển hóa, suy yếu, tan rã.
Muốn vậy, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho CB, CS nhận thức sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, xây dựng cho CB, CS toàn lực lượng lối sống trung thực, giản dị, đoàn kết, đồng cam cộng khổ của người Việt Nam; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”; phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” mà bao thế hệ CB, CS Lực lượng Cảnh sát biển đã xây đắp; không bị cám dỗ bởi mặt trái kinh tế xã hội, bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường.
Ba là, tăng cường đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, vạch trần bản chất chính trị phản động của âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN.
Trong tình hình hiện nay, khi những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” QĐNDVN ngày càng ráo riết, tinh vi, táo bạo, nguy hiểm thì việc Lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh trực diện, công khai với địch trên mặt trận văn hóa - tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh, chống lại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chúng.
Thực hiện vấn đề này, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng của Lực lượng Cảnh sát biển cần hướng vào bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, về chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới. Đồng thời, vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động của địch, khẳng định luận điệu QĐNDVN nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng “trung lập chính trị”, đứng ngoài chính trị, tách rời sự lãnh đạo của ĐCSVN là không có căn cứ khoa học và cái gọi là “phi chính trị hóa” QĐNDVN cũng vô nghĩa. Thực tiễn chỉ ra rằng, không hề có quân đội nào đứng ngoài chính trị, kể cả quân đội của các nước tư bản hiện nay.
Bên cạnh công tác giáo dục chính trị cơ bản cho CB, CS ở các đơn vị, BTL Cảnh sát biển cần tiếp tục tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là hoạt động báo chí tuyên truyền.
Riêng về hoạt động báo chí tuyên truyền của BTL Cảnh sát biển, có rất nhiều hoạt động, trong đó có sự hoạt động của các ấn phẩm “Bản tin của Lực lượng Cảnh sát biển” (từ tháng 3/2012), Website “canhsatbien.vn” (từ tháng 8/2013) và Tạp chí Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động tích cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển. Đây là cơ quan ngôn luận chính thức của Lực lượng Cảnh sát biển, là diễn đàn chính thống để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong và ngoài lực lượng cập nhật thông tin, tham gia làm công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn. Thiết nghĩ, ngoài các chuyên mục viết về các vấn đề nội bộ của lực lượng, các ấn phẩm trên cần mở rộng thêm chuyên mục viết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, ĐCSVN, Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐNDVN nói chung để tạo “sân” rộng hơn cho các tác giả trong và ngoài lực lượng tham gia vào công tác tuyên truyền, công tác đảng, công tác chính trị, góp phần cùng Lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng.
Bốn là, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện bộ đội; duy trì nền nếp chính quy; xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị.
Làm tốt vấn đề này sẽ có tác dụng ngăn chặn việc suy thoái về phẩm chất, đạo đức quân nhân, hạn chế tác hại của những âm mưu, thủ đoạn thù địch, bởi lẽ: Bên cạnh các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội, các thế lực thù địch thường thông qua môi trường xã hội (đặc biệt là ở khu vực gần nơi các đơn vị quân đội đóng quân) để tuyên truyền hệ tư tưởng, lối sống tư sản và quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu độc, các mặt trái của kinh tế - xã hội vào các đơn vị vũ trang của Đảng.
Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng cần làm tốt việc duy trì cho mọi quân nhân chấp hành Điều lệnh Quân đội, quy định chế độ, nền nếp, hành chính quân sự của đơn vị, đặc biệt trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.
Thường xuyên gần gũi và làm tốt việc bám nắm tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; định hướng bộ đội nhận thức và thưởng thức những giá trị văn hóa lành mạnh; nâng cao ý thức đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những tài liệu, ấn phẩm xấu độc, các loại văn hóa phản diện, các tệ nạn xã hội.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương phát huy vai trò của “chiến sĩ bảo vệ” làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản vào đơn vị cũng như phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện trái chiều, lệch chuẩn trong tập thể quân nhân.
Tiếp tục xây dựng môi trường cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, môi trường văn hóa quân sự chuẩn mực, trong sạch, lành mạnh; thực hiện đầy đủ các thiết chế văn hóa quân sự, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để thu hút CB, CS, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần, xây dựng văn hóa quân nhân.
Năm là, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.
Điều này không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh nội sinh của QĐNDVN nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, thể hiện đúng văn hóa, truyền thống của quân và dân ta, mà còn nhằm đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ nội bộ, chia rẽ quân dân giữa lực lượng vũ trang cách mạng với nhân dân.
Về mối quan hệ nội bộ: Mọi CB, CS Lực lượng Cảnh sát biển cần phải quán triệt sâu sắc và thực hiện lời thề danh dự thứ 7 của quân nhân “đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí”; thực hiện “về đây đơn vị là nhà, CB, CS đều là anh em”... Nếu có xảy ra mâu thuẫn, phải giải quyết trên cơ sở Điều lệnh của Quân đội, quy định của đơn vị và tình đồng chí, đồng đội, tuyệt đối không để phát sinh thêm mâu thuẫn nội bộ.
Về mối quan hệ quân dân: Là lực lượng “của dân, do dân, vì dân”, sinh ra từ nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, che chở, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, nếu chia rẽ Lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân chẳng khác gì tách cá ra khỏi nước. Do đó, mọi CB, CS cần giữ gìn và phát huy tình cảm quân dân trên cơ sở thực hiện tốt 12 điều kỷ luật khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân và lời thề danh dự thứ 9 của quân nhân: “Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và ba điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí”. Trong các nhiệm vụ cụ thể có sự phối hợp với nhân dân, cần phát huy vai trò của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và “chiến sĩ dân vận”.
Có thể nói, góp phần đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” QĐNDVN của các thế lực thù địch là một yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài đối với Quân đội nói chung và Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Mọi CB, CS Cảnh sát biển cần nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của chúng, tích cực xây dựng Lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng nước ta./.

Đại tá, PGS, TS. Lê Duy Chương - Khoa CTĐ, CTCT/Học viện Chính trị

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan