Ba nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức phụ nữ Cảnh sát biển giai đoạn 2021 - 2026

18/10/2021 02:09:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức thành công tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tình cảm của gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Lực lượng Cảnh sát biển. Cùng với việc đề ra mục tiêu, phương hướng công tác phụ nữ, Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của tổ chức phụ nữ trong giai đoạn 2021 - 2026.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các đại biểu trao đổi về công tác phụ nữ bên lề Đại hội đại biểu Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III.

(Ảnh: Minh Tuấn)

Theo đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức phụ nữ trong Lực lượng Cảnh sát biển được Đại hội xác định gồm:

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt đối với phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ, đảm bảo cho Hội Phụ nữ hoạt động đúng hướng, phù hợp đặc điểm, tình hình đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ học tập chính trị theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đặc điểm của cán bộ, hội viên phụ nữ và thực tiễn từng loại hình cơ quan, đơn vị nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, hướng tới xây dựng người phụ nữ Cảnh sát biển đạt tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”; mỗi hội viên thực hiện ít nhất một việc cụ thể “làm theo Bác”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Vận động cán bộ, hội viên học tập toàn diện về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức xã hội, pháp luật để có trí tuệ tốt, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm và lòng nhân ái bao dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng trong tình hình mới.

Thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt, trao đổi, tọa đàm nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, giúp cán bộ hội viên nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ trong gia đình và với cơ quan, đơn vị.

Duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt, trao đổi, tọa đàm để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên...

Hai là, hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tích cực bảo vệ môi trường.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, sự phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn trong triển khai các hoạt động liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo cho phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên trong giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, đơn vị; phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tình trạng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, vô sinh hiếm muộn, gia đình chính sách, vợ liệt sĩ… để có các hoạt động giúp đỡ, động viên kịp thời.

Hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”; đẩy mạnh phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” thông qua các mô hình thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, mô hình “Gia đình quân nhân kiểu mẫu”,“Khu tập thể quân nhân không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình". Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gia đình quân nhân tiêu biểu, các mô hình làm kinh tế giỏi. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội; chống phân biệt và lựa chọn giới tính thai nhi làm mất cân bằng giới tính.

Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”,“Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường; xây dựng đơn vị “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”; thực hiện tốt tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, “Nói  không với túi nilon, rác thải nhựa”, sáng tạo các sản phẩm tái chế góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Khu trưng bày sản phẩm khéo tay hay làm, tái chế rác thải nhựa của phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

 (Ảnh: Minh Tuấn)

Ba là, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới, tham gia xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ tiếp tục hướng về cơ sở, chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ và cán bộ Hội; duy trì hoạt động của tổ chức phụ nữ đúng quy chế, có nền nếp.

Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội, ứng dụng công nghệ thông tin; rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Ba Giỏi (Giỏi tham mưu đề xuất, giỏi vận động tập hợp, giỏi triển khai thực hiện), có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, có năng lực, kỹ năng tập hợp hội viên và tổ chức các hoạt động, chú trọng hiệu quả công tác; triển khai có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của Hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động của phụ nữ và thực hiện tốt vai trò đại diện trong giám sát các quyền lợi, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc. Tăng cường giao lưu, kết nghĩa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chính sách…, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa cán bộ Hội các Hội phụ nữ trong đơn vị với Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương nơi đóng quân.

Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Hội và hội viên hằng năm, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả trong tham mưu về công tác cán bộ nữ, phát hiện, đề xuất, bồi dưỡng, giới thiệu, sử dụng cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ tham gia cấp ủy đảng các cấp; phấn đấu tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực phù hợp; tạo nguồn đảng viên mới; có đại diện phụ nữ tham gia vào các tổ chức đoàn thể, cơ quan tư vấn liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị những nội dung công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ hằng năm.

Trao đổi, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị những nội dung công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ảnh: Nguyễn Lương

Với phương châm “Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới”, phụ nữ Cảnh sát biển quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình Hành động đề ra trong 5 năm (2021-2026); xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Trung Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com