Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng

12/09/2019 10:19:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực để Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển phía Bắc và địa bàn liên quan.

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 339/CT-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị”; chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đi đúng hướng, mang lại hiệu quả cao. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Đoàn thường xuyên được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; duy trì khá tốt chế độ kiểm tra, đánh giá, xét, đề nghị khen thưởng…

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Trong tổ chức phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã thực hiện tốt 3 trực tiếp: trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức phát động thi đua; trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả, gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích. Đồng thời, vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp thi đua phong phú như: hội thao, hội thi, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tham khảo, kiểm tra chéo...

Quá trình chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua - khen thưởng, đơn vị luôn gắn phong trào TĐQT với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", áp dụng có hiệu quả việc phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” của Lực lượng Cảnh sát biển và truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, tấn công tội phạm” của lực lượng chuyên trách PCTP ma túy với đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; bám sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, phong trào thi đua của đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được dấy lên sôi nổi, sâu rộng như các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”; các đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy tháng 6... đã động viên tinh thần hăng hái, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Kết quả, trong những năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, khám phá 223 chuyên án, vụ án (44 chuyên án, độc lập khởi tố 109 vụ án), trong đó có một số chuyên án lớn về ma túy có tính chất nghiêm trọng, xuyên quốc gia, theo băng nhóm và số lượng ma túy thu được rất lớn như: Chuyên án 814T, 103D, 516H… Quá trình đấu tranh phá án luôn đảm bảo an toàn về yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên Vùng biển phía Bắc và địa bàn có liên quan.

Phối hợp Công an tỉnh Nam Định phá chuyên án 619L .

Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng cũng được đơn vị chú trọng đúng mức; gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất; khen thưởng phong trào thi đua với khen thưởng của tổ chức đảng và tổ chức quần chúng. Làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung vào những đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Những năm qua, đơn vị đã có 03 tập thể, 12 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Chính Phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng khác từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong thời gian tới, để công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT đạt hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức và con người vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 xác định cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Trước hết, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT. 

Trên cơ sở giáo dục sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, cần làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn rằng: Thi đua - khen thưởng là động lực tinh thần thúc đẩy từng tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục, tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như: đưa vào chương trình giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng; thông qua sinh hoạt, hội họp của các tổ chức; thông qua Đại hội Thi đua Quyết thắng; kết hợp giữa giáo dục tập trung với giáo dục từ xa. Quá trình giáo dục, tuyên truyền phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua - khen thưởng với công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, truyền thống của Lực lượng và của đơn vị; từ đó hình thành động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT. 

Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của đơn vị và mục tiêu, yêu cầu của công tác thi đua - khen thưởng trong từng giai đoạn, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đưa nội dung công tác thi đua vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy cấp mình; gắn việc duy trì nền nếp, chế độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục triển khai có nền nếp, chặt chẽ quy trình lãnh đạo “3 trực tiếp” đối với công tác thi đua - khen thưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trên cả 3 khâu: xác định chủ trương, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua; triển khai tổ chức thực hiện, nuôi dưỡng phong trào, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào thi đua. Cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy và người chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, Hội đồng Đoàn (Tổ) thi đua và các tổ chức quần chúng, tạo điều kiện để cơ chế công tác thi đua - khen thưởng vận hành nhịp nhàng và ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Ba làtiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. 

Nội dung thi đua phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm. Đặc biệt, các nội dung của phong trào TĐQT cần tiếp tục gắn chặt hơn nữa với nội dung, yêu cầu của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của QUTW về học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện phong trào4 tốt, 4 không, 4 chống”; Các đơn vị cần sáng tạo thêm nhiều hình thức thi đua nhằm tạo được những chuyển biến tích cực mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và động viên được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong tổ chức thực hiện, cần tuân thủ các khâu, các bước; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với phong trào thi đua khác của đơn vị; thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phong trào liên tục được đổi mới và phát triển.

Bốn là, làm tốt công tác khen thưởng; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

Cơ quan, các Đội cần có kế hoạch xây dựng gương điển hình tiên tiến cụ thể, có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, công phu, nghiêm túc; quá trình xây dựng phải kiên trì, tạo được điển hình, làm cơ sở đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Việc xây dựng các điển hình tiên tiến phải toàn diện, thực chất, có tính giáo dục cao; làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó, tránh tình trạng "nước lên, thuyền mới lên" hoặc cầu toàn, chờ đợi. Khi đã phát hiện, bồi dưỡng được các gương điển hình tiên tiến, cần chú ý tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng để mọi người học tập, noi theo. Cần chú trọng hơn nữa việc nhân rộng điển hình tiên tiến để thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “từ những bông hoa đẹp phải làm cho thành một rừng hoa đẹp”; cần có nhiều hình thức, biện pháp nhân rộng điển hình phù hợp. Công tác khen thưởng cần thực hiện theo đúng phương châm: Kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng; khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích, được tập thể đa số thừa nhận; đặc biệt chú ý khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả, có tính chất nguy hiểm…

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các nguồn lực để thực hiện tốt phong trào TĐQT và công tác thi đua - khen thưởng.

Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của cấp ủy và người chỉ huy các cấp, cần chú ý phát huy vai trò của các tổ chức; bảo đảm kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, phương tiện cho hoạt động của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên toàn đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáu là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Để phong trào TĐQT đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức, duy trì các hoạt động thi đua theo kế hoạch đã được xác định. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cần được thường xuyên kiện toàn đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao; cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, Quy chế chấm điểm thi đua chặt chẽ, cụ thể và được bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn, từng cuộc phát động thi đua; duy trì hoạt động của Hội đồng có nền nếp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, con người và tổ chức tốt; đồng thời, uốn nắn, phê bình những lệch lạc, thiếu sót, khuyết điểm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quan tâm kiện toàn, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo điều kiện về vật chất, phương tiện làm việc, động viên kịp thời bằng những chính sách cụ thể... 

Lãnh đạo Công an Tp. Hải Phòng trao thưởng cho Ban chuyên án lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (6/2016).

Năm 2019 và những năm tiếp theo, nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, nhiều ngày kỷ niệm lớn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Lực lượng Cảnh sát biển có những bước phát triển vững mạnh về tổ chức, biên chế… đặt ra những nội dung, yêu cầu mới đối với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT của Lực lượng nói chung và đơn vị nói riêng. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho phong trào TĐQT của đơn vị thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Huy Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com