Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ảnh: Thúy Nga

Theo đó, trong năm 2022, toàn quân đã triển khai thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em có hiệu quả, nền nếp, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị có mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực thế của từng cơ quan, đơn vị. Toàn quân tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, Ủy ban, Ban Dân số, gia đình và trẻ em các cấp trong toàn quân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp theo quy chế đã xây dựng. Công tác kiểm tra nắm tình hình được quan tâm và thực hiện có hiệu quả từ cấp Bộ đến các đơn vị cơ sở. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em trong toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những thành tích cấp ủy, chỉ huy và hệ thống Ủy ban, Ban Dân số, gia đình và trẻ em các cấp trong toàn quân đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng yêu cầu: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 105/CT-BQP ngày 16-10-2021 của Bộ Quốc phòng về tăng cường nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em trong Quân đội; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và năng lực điều hành của hệ thống Ủy ban, Ban Dân số, gia đình và trẻ em các cấp trong toàn quân.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số, gia đình và trẻ em đảm bảo đúng đối tượng, có chất lượng cao, có chiều sâu. Triển khai đồng bộ các nội dung công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2023 như: Tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trong Quân đội; triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em bằng nhiều hình thức phù hợp.

Theo Báo Quân đội nhân dân điện tử