BTL Vùng CSB 2 thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

11/11/2014 11:04:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Hướng dẫn số 3090/HD-CT ngày 29/9/2014 của Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014, ngày 08/11/2014, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề "Cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hội nghị Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 tại BTL Vùng CSB 2.

Ngày Pháp luật năm nay, BTL Vùng tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển theo Hướng dẫn số 2240/HD-HĐPHPBGDPL ngày 31/7/2014 của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật BTL Cảnh sát biển; tuyên truyền phổ biến tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và toàn lực lượng năm 2014; Nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của quân nhân, CNVCQP về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành ngày sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn BTL Vùng. Từ đó cổ vũ, khuyến khích mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn đơn vị.

Nam Trung
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com