Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

14/05/2020 04:24:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 14/5, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Vùng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng. Đã kiểm tra được 438 lượt đảng viên (có 145 cán bộ và 103 cấp ủy viên), 29 lượt tổ chức đảng (tăng 7 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra được 15 lượt đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tăng 12 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), đạt và vượt kế hoạch đề ra; giám sát chuyên đề được 12 tổ chức đảng và 465 lượt đảng viên, trong đó có 107 cán bộ, 47 cấp ủy viên (tăng 113 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

 

Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu kết luận Hội nghị.

Nội dung kiểm tra đối với các tổ chức đảng tập trung vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 mà trọng tâm khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Kiểm tra đảng viên về lập trường, quan điểm chính trị, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào những tổ chức đảng lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp; gắn giám sát tập thể với cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.

Như vậy, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thường xuyên được đảng ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Vùng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện luôn chấp hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đúng phương châm, kế hoạch đề ra, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực sự góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị VMTD.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào một số chủ trương, biện pháp như tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát; quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát với tổ chức đảng, đảng viên ở cấp mình; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp đủ về số lượng, chất lượng; làm tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo chất lượng.

Lam Giang

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com