Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện đường lối đổi mới về quân sự quốc phòng theo Nghị quyết TW8 khóa IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới” và Nghị quyết TW4 khóa X về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Đảng ủy, chỉ huy Cục Cảnh sát biển đã quán triệt, xác định “huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên”, là thời cơ để nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển lý luận quân sự Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì và thực thi pháp luật trên biển. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và lấy nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì, thực thi pháp luật trên biển làm mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình huấn luyện của toàn lực lượng.
16/08/2013 01:18:00 PM Xem tiếp...

Nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển của cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3

(Canhsatbien.vn) - Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.
14/08/2013 04:57:00 PM Xem tiếp...

Những biện pháp cơ bản trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng “Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta”. Bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên biển, đảo là nhiệm vụ của CSB được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.
05/08/2013 05:45:00 PM Xem tiếp...

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị

(Canhsatbien.vn) -  Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và an ninh trật tự an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam. Ngày 28/8/1998 Cục Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1069/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, lực lượng CSB Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước Quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.
05/08/2013 05:36:00 PM Xem tiếp...