Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, tích cực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2022

01/03/2022 01:34:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Năm 2022, Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, vùng biển được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Kinh tế toàn cầu suy thoái do đại dịch covid-19; thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng rõ nét. Trong nước, tình hình an ninh, chính trị - trật tự, an toàn xã hội ổn định; tuy nhiên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, nhất là đại dịch Covid-19.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc, đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoạt động của các loại tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép ngày càng gia tăng và có tổ chức.

Đây là năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng trong tình hình mới đòi hỏi cao hơn, khẩn trương, cấp bách hơn. Trong khi đó, cán bộ chủ trì một số cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa được kiện toàn đầy đủ; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hoạt động móc nối, lôi kéo ngày càng khôn khéo, tinh vi của các đối tượng tội phạm cùng hoạt động chống phá ngày càng mạnh mẽ, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động sẽ có tác động ảnh hưởng ít nhiều đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra công tác SSCĐ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: Liên Nhâm)

Trong bối cảnh tình hình đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm, đặc thù của Lực lượng, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định phương hướng, mục tiêu chung trong năm 2022 là: Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp toàn Lực lượng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; nâng cao chất lượng SSCĐ, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác để xây dựng đất nước; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; quyết liệt chỉ đạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng cần tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, giáo dục, quán triệt sâu sắc, nắm chắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ Cảnh sát biển và xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển năm 2022, trọng tâm là Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển; coi trọng xây dựng toàn Lực lượng vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy Cảnh sát biển và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 212-CT/TVĐU về tiếp tục thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” và Chỉ thị 222-CT/TVĐU về tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật; thực hiện tốt công tác cán bộ và chính sách cán bộ, bảo đảm sự ổn định toàn diện trong toàn Lực lượng.

Hai là, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ; chủ động dự báo, nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình trên biển, nhất là chủ trương, hoạt động của các nước lớn; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ pháp luật; tăng cường thực hiện tốt các biện pháp nhằm ngăn chặn, góp phần tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường biển và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là đơn vị nòng cốt, mũi nhọn của Cảnh sát biển như các Đoàn Trinh sát, Ma túy và Cục Nghiệp vụ và Pháp luật cần đẩy mạnh xây dựng mạng lưới nắm tình hình vùng biển từ sớm từ xa, phục vụ cho đấu tranh, phòng chống hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời phục vụ tham mưu tác chiến cho Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ba là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện: Quán triệt và thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính để huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ hiện có, làm chủ vũ khí trang bị khí tài mới, hiện đại; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật; tăng cường huấn luyện đêm, bơi, huấn luyện bắn súng, pháo trên biển, trên bờ, khả năng cơ động trong điều kiện thời tiết phức tạp; huấn luyện cường độ cao, sát với chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đối tượng, vùng biển, địa bàn và các tình huống.

Bốn là, Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo", đảm bảo đến năm 2025, Lực lượng đạt tinh - mạnh - gọn, đến năm 2030 đạt hiện đại. Trước mắt, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường kiểm tra, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị và công tác bảo đảm an toàn; tiếp tục làm tốt và tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chấn chỉnh, làm chuyển biến về sắp xếp trật tự, nội vụ, vệ sinh, nơi ăn ở, động tác điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng những nhân tố tích cực, tiêu biểu trong đơn vị.

Năm là, Nghiêm túc nhìn nhận thẳng thắn vào những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, chủ động xây dựng kế hoạch, khắc phục triệt để trong thời gian tới; xây dựng quyết tâm, đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn; xác định rõ trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, nâng cao hiệu quả công tác; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức để giáo dục, định hướng tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ; phân công, phân nhiệm, theo dõi, giúp đỡ từng cán bộ có sai phạm kỷ luật, theo dõi kết quả phấn đấu, xem xét công nhận tiến bộ và có hình thức xứ lý thích đáng những cá nhân giáo dục, khắc phục không tốt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các sai phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Sáu là, Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm nội bộ về công tác nghiệp vụ và pháp luật; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ hệ thống quy chế, quy định, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, thống nhất trong toàn Lực lượng để tổ chức triển khai thực hiện; triển khai quy chế phối hợp với các lực lượng liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương các tỉnh thành ven biển để công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển đi vào thực chất, hiệu quả.

Bảy là, Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền để góp phần giúp cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài hiểu rõ, đầy đủ, chính xác về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và tin tưởng vào Lực lượng, từ đó nhanh chóng lấy lại hình ảnh, uy tín của Lực lượng đối với các tầng lớp Nhân dân; triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023” theo đúng tiến trình.

Tám là, Duy trì, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong thực hiện nhiệm vụ gắn với an toàn, tiết kiệm; triển khai toàn diện, quyết liệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, chất lượng, an toàn theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của pháp luật; triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch các kế hoạch đầu tư, các hoạt động mua sắm bằng vốn ngân sách của Lực lượng Cảnh sát biển theo đúng quy định của công tác tài chính; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới; nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trạm sửa chữa, bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển (Trạm URS); tiếp nhận, đưa vào khai thác có hiệu quả trang bị, phương tiện do nước ngoài hỗ trợ.

Chín là, Đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định về đối ngoại quân sự và an toàn tuyệt đối; nâng cao hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, bảo đảm cân đối hài hòa giữa các đối tác; triển khai đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hợp tác, giao lưu với lực lượng bảo vệ biển các nước nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Cảnh sát biển Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện có hiệu quả Chiến lược Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030; thúc đẩy ký văn bản hợp tác với Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Thái Lan…

Năm 2021 đã khép lại, năm 2022 vừa mở ra. Chặng đường phát triển phía trước của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Với tâm thế của một tập thể Anh hùng và quyết tâm đổi mới, phấn đấu đi lên; với những bài học sâu sắc đã được đúc kết; với sự trưởng thành, cứng cỏi đã được tôi luyện qua thực tiễn, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng sẽ đồng tâm, nhất trí, đoàn kết một lòng, sẵn sàng đem tất cả sự nỗ lực và tận tụy, trí tuệ và tài năng, kinh nghiệm và bản lĩnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững mùa xuân yên vui cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠO

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan