Xây dựng chính quy ngành Hậu cần Cảnh sát biển năm 2017 và những năm tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng chính quy ngành Hậu cần CSB thực chất là thực hiện thống nhất về tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần và hệ thống tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, nhân viên (CBNV) hậu cần theo quy định; thống nhất về trang thiết bị hậu cần, về lý luận, khoa học hậu cần, về phương hướng, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng CBNV hậu cần, về phương thức bảo đảm, về công tác quản lý hậu cần… trên cơ sơ hệ thống tiêu chuẩn chế độ và Điều lệ Công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.
07/02/2017 09:32:00 AM Xem tiếp...

Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

(Canhsatbien.vn) - Năm 2016, Lực lượng Cảnh sát biển được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt, toàn diện trên các mặt công tác. Những kết quả này đã phản ánh cụ thể tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của toàn Lực lượng.
19/12/2016 10:00:00 AM Xem tiếp...

Ngành Khoa học quân sự Cảnh sát biển: Vững tin trên con đường xây dựng và phát triển

(Canhsatbien.vn) - Hơn 2 năm nhìn lại kể từ buổi đầu vừa mới thành lập với nhiều khó khăn thách thức, đến nay ngành Khoa học quân sự của Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, đạt được nhiều thành tích và trở thành một đơn vị vững mạnh trong toàn Cục
30/08/2013 10:53:00 AM Xem tiếp...