Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về biển đảo của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới

14/06/2017 02:14:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về biển đảo là một lĩnh vực quan trọng trong công tác tuyên truyền của Nhà nước, có vai trò to lớn, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tạo nên sức mạnh tinh thần của toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. 

Công tác tuyên truyền còn được xem là vũ khí sắc bén để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch có ý đồ xâm phạm chủ quyền biển đảo của Nhà nước Việt Nam. Thời gian gần đây, tình hình Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp, biến đổi khó lường đặt ra những thách thức mới cho Lực lượng CSB trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo.
Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật (CT, CS, PL) về biển đảo của Lực lượng CSB đã kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các vùng ven biển đảo, ngư dân làm ăn trên biển hiểu rõ hơn về quan điểm, đường lối, CT, CS, PL của Đảng và Nhà nước ta giải quyết những bất đồng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác làm rõ và bổ sung những chứng cứ lịch sử, pháp lý nhằm khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về biển đảo của Lực lượng CSB vẫn còn một số hạn chế nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới cả nội dung, hình thức và cần có những yêu cầu, giải pháp cụ thể.
Những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB trong bối cảnh hiện nay
Công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước xuất hiện những diễn biến mới, nhanh hơn, phức tạp hơn, nhất là tình hình trên Biển Đông. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh giành vị thế và lợi ích trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB cần được luận giải trong những nội dung sau:
Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng trong tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới. Công tác tuyên truyền quan điểm, CT, CS, PL về biển đảo phải đạt tới mục đích bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế của đất nước. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB. Vì vậy, thực hiện đúng nguyên tắc này là yêu cầu có tính tất yếu khách quan, có vai trò quan trọng hàng đầu, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng.
Hai là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn trong toàn Lực lượng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, tình cảm, niềm tin, thái độ, ý thức trách nhiệm, tạo sức lay động, sự lan tỏa, thống nhất trong nhận thức và hành động đúng đắn ở mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng cũng như các tầng lớp nhân dân ở các địa phương ven biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy, vấn đề trên vừa được coi là yêu cầu, nhưng cũng là mục đích, tiêu chí quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền CT, CS, PL về biển đảo của Đảng và Nhà nước đối với Lực lượng CSB trong tình hình mới.
Ba là, đấu tranh không khoan nhượng làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực bành trướng nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đó, cần đi sâu nghiên cứu làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực bành trướng, thù địch, kịp thời có những giải pháp đấu tranh phản bác, đập tan những luận điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch dựa vào vấn đề biên giới, lãnh thổ nhất là chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc để chống phá. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ những luận điểm khoa học của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo,nhanh chóng cung cấp thông tin trung thực, chính xác nhằm định hướng tư tưởng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các vùng ven biển đảo để tránh mắc mưu của kẻ địch.
Bốn là, phát huy tốt nhất nguồn lực đầu tư cho công tác tuyên truyền biển đảo của Lực lượng CSB. Hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo được đánh giá bằng kết quả đạt được so với mức đầu tư nguồn lực trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu đề ra. Là hiệu quả xã hội nên phải lấy lợi ích xã hội làm thước đo chủ yếu, nghĩa là nếu cần đạt đến mục tiêu thì tốn kém bao nhiêu nguồn lực cũng cần phải đầu tư trong khả năng có thể. Song, khi đã được đầu tư một nguồn lực nhất định thì công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB phải phát huy tốt nhất giá trị, công năng của nguồn lực đó mới được coi là đạt hiệu quả cao. Những yêu cầu trên đây đối với công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB vừa có tính định hướng, vừa là cơ sở bảo đảm tính hiệu quả cho công tác này. Trong quá trình tiến hành tuyên truyền thì những yêu cầu trên cần phải được quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể để bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB trong tình hình mới
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của cơ quan chính trị các cấp trong toàn Lực lượng đối với công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo
Sự lãnh đạo của Đảng là cơ sở, nền tảng bảo đảm tính mục đích, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo. Cơ quan chính trị các cấp trong Lực lượng CSB có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Tính chính xác, trung thực, khoa học, kịp thời và tính định hướng tư tưởng của nội dung tuyên truyền là nhân tố chi phối mạnh mẽ đến hiệu quả công tác tuyên truyền và nó phụ thuộc vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp. Đây là giải pháp mang tính nguyên tắc, quyết định đến hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB.
Theo đó, cần phát huy vai trò chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan chính trị các cấp trong Lực lượng CSB.
Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo cho cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ tuyên truyền
Chất lượng chủ thể làm nhiệm vụ tuyên truyền được tạo bởi phẩm chất và năng lực công tác và là nhân tố quyết định tính hiệu quả của công tác tuyên truyền biển đảo. Do vậy, nâng cao chất lượng các chủ thể thông qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác cho chủ thể được xem là giải pháp đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo của Lực lượng CSB.
Tăng cường giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm tuyên truyền CT, CS, PL về biển cần phải làm nổi bật nội dung trọng tâm như thống nhất ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Giáo dục về vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, giáo dục truyền thống của dân tộc Việt Nam và lòng yêu nước, yêu biển đảo của nhân dân ta, CT, CS, PL về biển đảo của Đảng và Nhà nước, thông qua các hình thức giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo. Bồi dưỡng năng lực công tác tuyên truyền CT, CS, PL biển đảo cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên các cấp của các cơ quan, đơn vị, xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng sát thực tế, phù hợp sát với từng lực lượng, phát huy tính tích cực, chủ động tự giáo dục, tự bồi dưỡng của cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB
Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo theo hướng làm cho nội dung được cập nhật kịp thời, mang tính trung thực, khoa học, thực tiễn, có tính định hướng tư tưởng cao và hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn cho từng đối tượng được tuyên truyền. Đây được xem là một trong những giải pháp có vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB trong tình hình mới.
Đổi mới nội dung tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, trung thực và phù hợp với từng đối tượng. Nghiên cứu bổ sung, cập nhật những chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và Nhà nước về biển đảo. Kịp thời nghiên cứu, cập nhật tình hình quốc tế, khu vực liên quan đến Biển Đông, âm mưu, thủ đoạn của thế lực xâm phạm chủ quyền biển đảo và các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Nhà nước Việt Nam. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo từng đối tượng tuyên truyền. Mở rộng hợp tác quốc tế thông qua hình thức tuần tra chung để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo.
Đầu tư nguồn kinh phí có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo
Tỉ lệ giữa nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo và kết quả đạt được là cơ sở để tính mức độ hiệu quả của hoạt động tuyên truyền. Muốn đạt được hiệu quả cao thì nguồn lực đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, được sử dụng triệt để nhằm phát huy tác dụng, công năng của nguồn lực đó. Đây là giải pháp điều kiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB.
Cần đầu tư nguồn lực chất lượng cao cho công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo thông qua việc thu hút các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy vào hoạt động viết bài tuyên truyền về biển đảo đăng tải trên Tạp chí khoa học CSB, Trang tin điện tử CSB. Đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên.Mặt khác cần có biện pháp thu hút và phối hợp với các phóng viên, giới văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa vào hoạt động tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong việc mua sắm các trang, thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho công tác tuyên truyền và đấu tranh, chống lại các âm mưu, thủ đoạn của địch. Thực hiện đúng các quy trình sử dụng bảo quản, quản lý trang, thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền.
Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo
Công tác tuyên truyền biển đảo muốn đạt được hiệu quả sâu rộng phải có sự phối hợp, hiệp đồng giữa Lực lượng CSB với các cơ quan ban, ngành Trung ương, địa phương ven biển đảo và cần có sự động viên khen thưởng kịp thời cũng như kỷ luật nghiêm những đối tượng vi phạm các quy định về tuyên truyền biển đảo (như tuyền truyền lệch lạc, sai đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về biển đảo).
Hoàn thiện cơ chế phối hợp, hiệp động giữa các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng CSB với các cơ quan hữu quan về công tác tuyên truyền. Cần có sự phối hợp giữa các lực lượng tiến hành công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL CSB. Theo đó, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị của Lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo cho ngư dân, nhân dân ven biển đảo, tránh trùng lặp, phân tán, hoặc để khoảng trống về nội dung và bỏ sót đối tượng cần được tuyên truyền. Đồng thời, phát huy vai trò hệ thống tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi cho ngư dân làm ăn trên biển thông qua các chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Lực lượng CSB trên các vùng biển.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp và thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng CSB với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ven biển đảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hoàn thiện chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Lực lượng CSB trong bối cảnh hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Trong tình hình mới, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của Đảng và Nhà nước, các chủ thể, lực lượng tham gia cần phải được quán triệt, nắm vững và thực hiện đồng bộ các yêu cầu, nội dung, biện pháp của từng giải pháp nêu trên, do vậy không tuyệt đối hóa hay xem nhẹ nội dung, biện pháp nào. Trên cơ sở đó chuyển hóa nhận thức thành những hành động cụ thể trong quá trình tiến hành công tác tuyên truyền CT, CS, PL về biển đảo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng như từng cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thiếu tá, TS. Nguyễn Thanh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com