Tổ chức biên chế của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

21/11/2016 11:59:46 PM

(Canhsatbien.vn) - 

   Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

   Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   Ngày 28/8/1998, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Pháp lệnh số 04 về “Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” ngày 28/3/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định số 53/NĐ-CP về “Tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” ngày 21/7/1998 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Quyết định số 1069/QĐ - BQP ngày 28/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Thành lập Cục Cảnh sát biển” - tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày nay.

   Ngày 27/8/2013, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ban hành Nghị định số 96/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, theo đó đổi tên Cục Cảnh sát biển Việt Nam thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN; đổi tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh từ “Việt Nam Maritime police” thành “Việt Nam Coast Guard”.

   Sau 18 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm 21 đầu mối trực thuộc trong đó Cơ quan Bộ Tư lệnh gồm 10 đầu mối, đơn vị gồm 11 đầu mối.

Sơ đồ tổ chức Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com