Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân ở Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2

05/09/2017 10:42:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị Rút kinh nghiệm về công tác giáo dục quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn giai đoạn 2015 - 2017 ở BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên một cách toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trình độ chuyên môn, trình độ chỉ huy, quản lý và năng lực hành động thực tiễn, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong Đảng bộ Vùng vừa “Hồng”, vừa “Chuyên”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”. Vì vậy, trong những năm vừa qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Vùng đã có những bước phát triển về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tuy nhiên, qua kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 cũng nhận thấy rằng: một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì, có đồng chí chưa thật sự tiền phong gương mẫu; ý thức trách nhiệm thấp, nói không đi đôi với làm; đấu tranh tự phê bình và phê bình không cao, “dĩ hòa vi quý”; chưa chịu khó trong học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; làm việc thiếu quyết đoán, thiếu khoa học, còn chông chờ, ỷ lại; nắm và tuân thủ các nguyên tắc, quy chế, quy định không chắc; trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thiếu tính chủ động, quyết liệt và chưa tận tâm, tận lực; một số cán bộ đảng viên có cấp bậc, chức vụ kịch trần, biết không phát triển lên và xuống nữa thì làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt huyết; một số khi không đạt được nguyện vọng của bản thân thì nảy sinh tư tưởng tiêu cực, hội họp ít tham luận, nhưng ra ngoài lại có những lời nói và việc làm thiếu tính xây dựng, ganh ghét, đố kỵ, thậm chí lợi dụng và giấu mặt viết đơn, thư tố cáo nặc danh sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ và dư luận không tốt ở các cơ quan, đơn vị... Một số biểu hiện trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Vùng trong thời gian vừa qua. Do đó, việc tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 hiện nay là một yêu cầu hết sức thiết thực và cấp bách. Để làm tốt điều này, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong Lực lượng Cảnh sát biển. Thông qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, tự giác đề ra kế hoạch học tập, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách đảng viên; đề cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương trong lời nói và việc làm.
Hai là, Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, định kỳ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, học tập, công tác hàng ngày ở các cấp ủy, chi bộ và từng cơ quan, đơn vị. Việc tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; phải chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, “coi tự phê bình và phê bình như rửa mặt hàng ngày”, thông qua đó để giúp nhau cùng tiến bộ và tăng cường đoàn kết nội bộ.
Ba là, Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy tổ chiến sĩ bảo vệ ở các cấp, nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng các quân nhân, sàng lọc, phân loại đối tượng và có biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng để giáo dục, động viên, phòng ngừa, tránh bị các phần tử xấu móc nối, lôi kéo, kích động dẫn đến giao động tư tưởng, lập trường; duy trì nghiêm nền nếp quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có chất lượng “Ngày văn hóa chính trị tinh thần” và đối thoại dân chủ hàng tháng, quý ở các cơ quan, đơn vị và đối với BTL Vùng, trong đó tập trung vào giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, khuyết điểm, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, những nội dung liên quan đến đời sống chính trị, kinh tế, vật chất và những vướng mắc nảy sinh.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhất là sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và sự giám sát của các tổ chức quần chúng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong làm việc… của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng cán bộ chủ trì; cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, ý thức trách nhiệm kém… Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy, giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và tổ chức”. Ngoài ra, cần phát huy tốt vai trò của quần chúng trong tham gia ý kiến đóng góp phê bình cho cán bộ, đảng viên để giúp cán bộ đảng viên nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm mà khắc phục, sửa chữa và phấn đấu vươn lên, đồng thời, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, biểu hiện thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, cơ hội, bất mãn, thực dụng, gây mất đoàn kết trong nội bộ và vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định.
Trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực, nhất là trên Biển Đông luôn có nhiều diễn biến, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp khó lường; Lực lượng Cảnh sát biển được Quân ủy Trung ương xác định là một trong 6 lực lượng được đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó yếu tố con người có ý nghĩa quyết định, bảo đảm “người trước, súng sau”. Vì vậy, việc tăng cường rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2, góp phần vào hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc./.

Đại tá Lê Huy Sinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan