Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21/12/2016 05:03:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chấp hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị/ khóa XII;Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ươngvềviệc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 21/12, BTL Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị nhằm thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến tại 05 điểm cầu. Chủ trì tại các điểm cầu là các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, cơ quan chính trị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảnh sát biển, các đồng chí là Bí thư Đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở các đơn vị.

Chương trình tập huấn gồm 04 chuyên đề, 02 Hướng dẫngồm:nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Cảnh sát biển học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....Đây là những nội dung rất cụ thể, sát thực trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh: Kết quả của Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghị quyết của cấp ủy các cấp; góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giaoở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgóp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có tính chuyên nghiệp cao; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Sau Hội nghị tập huấn của BTL Cảnh sát biển, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong lực lượng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thống nhất về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện ở từng cấp cho cụ thể, sát thực, dễ triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tổ chức tập huấn theo phân cấp đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Bùi Đức Thịnh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com