Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ phòng, chống diễn biến hoà bình

14/04/2017 03:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Vừa qua, tại Tp. Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 875-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về nghiên cứu, biên soạn công trình Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” (gọi tắt là Chỉ thị 875).

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn công trình theo sự phân công của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng TCCT dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công trình; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT trong đấu tranh phòng, chống “DBHB”, ngày 27/11/2016, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 875. Ngày 10/3/2017, Chủ nhiệm TCCT ký ban hành Hướng dẫn số 366/HD-CT về thực hiện Chỉ thị số 875.

Để thống nhất và tổ chức thực hiện Chỉ thị 875 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong các Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng bộ Bộ Tư lênh Thủ đô Hà Nội đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các Đảng bộ cần nắm vững và thực hiện tốt những nội dung đã được xác định trong Chỉ thị, quá trình tổ chức thực hiện cần quán triệt sâu sắc quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển; kết hợp giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, giữa lôgíc với lịch sử, không cắt xén, gán ghép hoặc suy diễn chủ quan; đồng thời, gắn với việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn chặt chẽ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tổng kết CTĐ, CTCT của QĐNDVN trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” phải bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với những công trình lịch sử, tổng kết đã được nghiệm thu và công bố.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. 

Về nội dung nghiên cứu, biên soạn công trình, các cấp cần tập trung làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, phương thức thực hiện “DBHB” của các thế lực thù địch đối với cơ quan, đơn vị trên tất cả các mặt hoạt động; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT đối với nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” qua các giai đoạn lịch sử. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổng kết khách quan, toàn diện, hệ thống về sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong đấu tranh phòng, chống “DBHB”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đánh giá đúng những thành tựu, chỉ rõ hạn chế, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB”. Đồng thời, quá trình tổng kết gắn bó chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống “DBHB” với ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, chú trọng tổng kết các hoạt động CTĐ, CTCT đối với những nhiệm vụ, thời điểm quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” của đơn vị. Nghiên cứu dự báo sát các tình huống, trên cơ sở đó đề xuất chủ trương, giải pháp về tổ chức và tiến hành CTĐ, CTCT trong đấu tranh, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài các nội dung cơ bản trong Chỉ thị 875 đã xác định, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Đảng bộ cần tập trung đi sâu nghiên cứu, tổng kết các nội dung cho sát với đặc điểm, nhiệm vụ chức năng của đơn vị mình. Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công trình trong toàn quân, Thủ trưởng TCCT giao cho Ban Tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT (TCCT) là cơ quan thường trực của TCCT, có trách nhiệm giúp Thủ trưởng TCCT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về mặt nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quy trình, tiến độ, kết quả của các công trình; kịp thời đề xuất những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công trình Tổng kết CTĐ, CTCT của QĐNDVN trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” được tổ chức thực hiện ở hai cấp: Công trình cấp I, do Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn; hoàn thành trong năm 2019. Công trình cấp II của các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội do Thường vụ Đảng ủy các đơn vị lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, biên soạn; hoàn thành trong năm 2018.

Hoàng Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com