Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác phối hợp hoạt động

12/10/2017 06:37:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động. Các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; lãnh đạo các cơ quan chức năng TCCT; Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

  Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo TCCT và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất đánh giá: TCCT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thường xuyên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quân đội và địa phương phát động. TCCT đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, vận động quần chúng nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... TCCT đã ký kết các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hoạt động trong từng giai đoạn với Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ rộng rãi trong từng cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.  

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nắm chắc tình hình đơn vị và địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành công tác nắm tình hình và tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân; phối hợp tham gia giải quyết, xử lý các vấn đề phức tạp trên địa bàn, hạn chế xảy ra các “điểm nóng”.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả chính đạt được trong công tác phối hợp hoạt động thời gian qua. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quân đội phát động để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền; nâng cao hiệu lực người chỉ huy ở các cấp; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

 

Thượng tướng Lương Cường trao quà lưu niệm của Tổng cục Chính trị tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, lãnh đạo TCCT và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp quần chúng, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó, cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng đắn cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường công tác đấu tranh chống lại âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ mối đoàn kết quân – dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị Quân đội; phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân; vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nguồn: Theo Quân đội nhân dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com