Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân

28/06/2017 02:30:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo của Tổng cục Chính trị đánh giá: 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Tham mưu, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/TW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 59-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam; tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương ban hành nghị quyết chuyên đề về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội, Nghị quyết về lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chỉ đạo toàn quân bám sát các địa bàn giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội. Chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tình hình chính trị tư tưởng trong toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 (khóa XII), Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đối mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác giáo dục chính trị và quản lý báo chí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Chủ động tham mưu, đề xuất báo cáo Ban Bí thư sửa đổi bổ sung Điều lệ CTĐ, CTCT; triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo và triển khai các biện pháp giáo dục nâng cao cảnh giác, phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; làm tốt công tác chính sách; Tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023... Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Mạnh Hùng
(nguồn mod.gov.vn)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com