Bám sát cơ sở, làm tốt công tác dân vận ở địa bàn biên giới, biển đảo

25/09/2017 02:43:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng…; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng to lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X cũng xác định: Cần triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về CTDV trong tình hình mới.

Quán triệt nghiêm túc các quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới CTDV của quân đội trong tình hình mới, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới, biển, đảo hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp ủy đảng trong quân đội đã xác định rõ chủ trương, biện pháp tập trung lãnh đạo thực hiện CTDV ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định từng phần việc; tiến hành công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong từng năm, từng giai đoạn...

Các đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với văn hóa-xã hội trên các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với địa phương hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo, phổ biến kiến thức về công tác khuyến nông, khuyến ngư. Ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, nhận đỡ đầu các đối tượng người có công, trẻ em người dân tộc thiểu số và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân.(ảnh: Đức Định)

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; thực hiện 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với nhân dân; nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân các vùng dân tộc, biên giới. Các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các tổ chức đảng và phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch xóa “thôn, bản trắng đảng viên”; tham mưu lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn, bản gửi đi đào tạo và bố trí sử dụng; đồng thời, cử cán bộ trực tiếp giữ các chức danh trong cấp ủy, chính quyền xã biên giới, đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, biển đảo tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng của đơn vị với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt các đề án: “Bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc La Hủ” ở Lai Châu, “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai” ở Nghệ An, “Bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt” tại Hà Tĩnh... Các đơn vị xây dựng nhiều mô hình dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo đạt hiệu quả tốt, có sức lan tỏa rộng khắp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu là các mô hình: Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh, trật tự xóm, bản khu vực biên giới; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ biên giới; trao bò giống tặng người nghèo nơi biên giới; cảnh sát biển đồng hành với ngư dân; tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn; bến bãi tự quản văn hóa; kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới; gắn kết cặp hộ gia đình người Kinh với người đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự...

Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn xung kích đi đầu, giữ vai trò nòng cốt trong giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo báo cáo của Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT), từ năm 2013 đến nay, các đơn vị phối hợp với địa phương tham gia củng cố hơn 20.000 tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn biên giới, hải đảo; tuyên truyền vận động hơn 6.100 hộ trên tuyến biên giới đất liền và vùng biển chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương...; giúp hơn 4.000 hộ dân xóa đói giảm nghèo; trao hàng vạn áo phao tặng ngư dân đánh bắt hải sản ở các vùng biển trong nước. Các đoàn kinh tế-quốc phòng của quân đội thu hút, tiếp nhận hơn 1.500 hộ đồng bào đến định cư lập nghiệp, tạo việc làm cho hơn 15.460 người lao động tại chỗ... Kết quả, CTDV của quân đội trên địa bàn biên giới, biển đảo góp phần tích cực tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân-dân; xây dựng thế trận lòng dân trên tuyến biên giới ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Trên tuyến biên giới, biển đảo vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định. Đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang đóng quân trên vùng biên giới, biển đảo còn khó khăn; nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược “Diễn biến hòa bình”... Để các đơn vị quân đội luôn giữ vững và phát huy kết quả về CTDV nói chung, CTDV trên địa bàn biên giới, biển đảo nói riêng, theo lãnh đạo Cục Dân vận, TCCT, các đơn vị quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CTDV; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 49 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới. Thực hiện đạt kết quả cao Đề án của Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021...

Theo QĐND online

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com