Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 2649/1999/QĐ-BQP ngày 27/12/1999 của BQP về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
03/09/2012 02:15:00 AM Xem tiếp...

Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý-bảo vệ vùng trời

(Canhsatbien.vn) - Công văn số 3803/BQP ngày 28/07/2006 của BQP về việc quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý-bảo vệ vùng trời.
02/09/2012 11:22:00 AM Xem tiếp...

Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

(Canhsatbien.vn) - Nghị định số 38/2007/NĐ-CP, ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
02/09/2012 03:29:00 AM Xem tiếp...

Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
02/09/2012 03:12:00 AM Xem tiếp...