Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
02/09/2012 03:12:00 AM Xem tiếp...