Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ đất nước, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản của Nhà nước, được giao cho lực lượng vũ trang nhân dân và chính quyền các cấp tổ chức việc xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ để phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
03/09/2012 12:04:00 PM Xem tiếp...

Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Quyết định số 2649/1999/QĐ-BQP ngày 27/12/1999 của BQP về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
03/09/2012 02:15:00 AM Xem tiếp...

Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý-bảo vệ vùng trời

(Canhsatbien.vn) - Công văn số 3803/BQP ngày 28/07/2006 của BQP về việc quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý-bảo vệ vùng trời.
02/09/2012 11:22:00 AM Xem tiếp...

Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

(Canhsatbien.vn) - Nghị định số 38/2007/NĐ-CP, ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
02/09/2012 03:29:00 AM Xem tiếp...

Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Canhsatbien.vn) - Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
02/09/2012 03:12:00 AM Xem tiếp...