Đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới”

13/11/2017 09:52:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 10/11/2017, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hội đồng Khoa học quân sự Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới”. Đây là đề tài cấp Bộ Quốc phòng do Trung tướng, TS. Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển làm Chủ nhiệm.

Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cảnh sát biển chủ trì hội nghị. Tham gia Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đại biểu Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại Hội nghị, Trung tướng, TS. Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học.

Trung tướng, TS. Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

(Ảnh: Đức Hạnh)

Với mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới, đề tài được kết cấu làm 03 chương. Theo đó, đã khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn việc nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng; xác định nội dung công tác quản lý, bảo vệ vùng biển trong tình hình mới và các yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển.

Một trong những kết quả nghiên cứu nổi bật của đề tài là xác định nội dung, biện pháp công tác của Cảnh sát biển trong quản lý, bảo vệ vùng biển. Đây là những vấn đề lý luận, trực tiếp tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Thực tế, chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển đã được pháp luật quy định rõ. Tuy nhiên, cách thức tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ như thế nào chưa được khái quát hóa thành lý luận làm căn cứ định hướng tổ chức hoạt động của Lực lượng. Đây là một trong những vấn đề bất cập trong thực tiễn hoạt động của Cảnh sát biển hiện nay. Trên cơ sở quy định của pháp luật; thực tiễn tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển thời gian qua và yêu cầu nhiệm vụ Cảnh sát biển trong thời gian tới, đề tài xác định 05 biện pháp công tác cơ bản của Cảnh sát biển, gồm: Biện pháp vũ trang, biện pháp pháp luật, biện pháp nhân đạo, biện pháp tuyên truyền vận động, biện pháp phối hợp, hợp tác quốc tế.

Đề tài đồng thời đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, có giải pháp mang tính cấp bách trước mắt, có giải pháp mang tính chiến lược lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị.

(Ảnh: Đức Hạnh)

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, phản biện của các Ủy viên Hội đồng và các đại biểu tham dự Hội nghị cũng như ý kiến tiếp thu và giải trình của Ban Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng Khoa học đã kết luận, đánh giá cao tính nghiêm túc, công phu trong nghiên cứu đề tài; khẳng định đề tài có những đóng góp mới về lý luận xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển; nhiều nội dung mang giá trị thực tiễn cao, có tính định hướng cho tổ chức, hoạt động của Cảnh sát biển trong thời gian tới. Các giải pháp đề xuất khả thi và thể hiện rõ tầm nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng.

Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm nghiên cứu, Hội đồng cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và những vấn đề liên quan đến lỗi kỹ thuật trình bày. Hội đồng nhất trí đề tài đủ điều kiện đề nghị Bộ Quốc phòng tổ chức nghiệm thu cấp Bộ./.

Thanh Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com