Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị và thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo

10/01/2019 02:26:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 10/01,  Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” (2017 - 2018).

Quang cảnh hội nghị

Trong 2 năm qua, cấp ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp và chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động của “Tủ sách pháp luật”, xem đó là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị cho cán bộ, học viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm. Điểm nổi bật trong triển khai học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” trong Trung tâm đó là đã gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị và thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Hình thức tiến hành đa dạng, phong phú như: thông qua giáo dục trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động bảng tin, bảng ảnh, đài truyền thanh nội bộ, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa trong thực hiện ngày pháp luật tại đơn vị. Đặc biệt Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt mô hình “Mỗi ngày học một điều luật” và “Mỗi tuần một tình huống” thành nền nếp.

Kết quả trong 2 năm (2017-2018) Trung tâm đã triển khai học tập được hơn 500 điều luật; kết quả các lần kiểm tra đều có 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi; 20% giỏi. Chương trình học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và thực hiện mô hình “Mỗi ngày một điều luật” và “Mỗi tuần một tình huống” đã giúp Trung tâm giải quyết được những bất cập về thời gian tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp thu với dung lượng thông tin hợp lý qua mỗi ngày.

Thời gian tới, Trung tâm xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gắn với học tập sổ tay pháp luật Cảnh sát biển trong toàn Trung tâm; trong đó các nội dung triển khai học tập phải đi vào thực chất, hiệu quả, cụ thể hơn; tích cực giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp luật, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật; duy trì thực hiện nghiêm ngày pháp luật và phong trào học tập mỗi ngày một điều luật, mỗi tuần một tình huống; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật để không ngừng nâng cao hiệu quả khai thác “Tủ sách pháp luật”; “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển”…

Trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” 2 năm (2017 - 2018).

Tại hội nghị cấp ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung tâm đã trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” 2 năm (2017 - 2018).

Văn Cường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan