Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

14/06/2019 04:05:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều ngày 12/6, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho cán bộ hưởng lương của đơn vị.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông báo tới toàn thể đại biểu các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo tới hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18-5-2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Sau hội nghị thông báo nhanh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát tình hình thực tế ở đơn vị.

Văn Thoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com