BTL Vùng Cảnh sát biển 4: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng và đảng viên mới năm 2019

03/01/2019 08:08:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 2/01, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng và đảng viên mới năm 2019.

Quang cảnh buổi khai mạc

Tham gia lớp bồi dưỡng có 48 đồng chí là những đảng viên mới, đoàn viên quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc các đơn vị trong BTL Vùng. Trong thời gian 5 ngày, các đồng chí tham gia lớp học sẽ được giới thiệu khái quát những nội dung chủ yếu cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đình Khương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Khương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, việc trang bị cho các đồng chí ở lớp học này chỉ là những kiến thức cơ bản, cốt lõi, vấn đề quan trọng nhất là mỗi đảng viên mới, đoàn viên quần chúng ưu tú phải xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện mà trước hết là về tư tưởng phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com