BTL Vùng Cảnh sát biển 2: Sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm và thực hiện Thông tư số 104/2014/TT-BQP

08/06/2018 07:42:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

 

Ngày 7/6, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2018 và thực hiện Thông tư số 104/2014/TT-BQP cuả Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam. Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã được triển khai, tiến hành đồng bộ, có hiệu quả trên các mặt công tác; nổi bật là hoạt động CTĐ, CTCT trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển; công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác dân vận, thực hiện Mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"... Trận địa tư tưởng của Đảng trong BTL Vùng được giữ vững; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị an toàn tuyệt đối, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2018, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức nghiên cứu Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ Quốc phòng và quy định, hướng dẫn của trên về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần theo từng đối tượng, loại hình đơn vị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng nắm chắc các tiêu chuẩn, chế độ được hưởng và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Vùng đã chủ động phối hợp với các cơ quan cấp trên để tổ chức tiếp nhận và cấp phát theo định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần đúng lộ trình và quy định của trên. Hàng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, BTL Vùng và các đơn vị đã phát huy nội lực nhằm bảo đảm và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh cho bộ đội. Đồng thời chỉ đạo Phòng Chính trị và các cơ quan, đơn vị rà soát  kinh phí, kiểm kê, điểm nghiệm các loại vật tư, trang bị CTĐ, CTCT, kịp thời đề nghị trên cấp phát các loại vật tư, trang bị mới, thanh lý vật tư hư hỏng, xuống cấp; đề ra các giải pháp nhằm phát huy nội lực, tìm kiếm, huy động các nguồn lực để bảo đảm tốt hơn đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho bộ đội, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. So với các tiêu chuẩn, định mức theo Thông tư 104 ngày 13/8/2014 của Bộ Quốc phòng: việc bảo đảm kinh phí cho báo, tạp chí đảm bảo được 100%; vật tư CTĐ, CTCT cơ bản đảm bảo được theo định mức của Thông tư.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com