Bộ Tham mưu phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển

09/07/2019 04:41:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 9/7, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển. Đại tá Đào Anh Tú – Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và chỉ đạo buổi lễ.

Với chủ đề: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính, xứng danh Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển“, thời gian đợt thi đua thực hiện từ năm 2019 đến ngày 2/9/2025.

Đại tá Lưu Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Cảnh sát biển phát động thi đua.

Đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tham mưu về thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong, phong cách quân nhân, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện các phòng, ban, đơn vị ký giao ước thi đua.

Theo đó, để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển xác định: Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị; giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ; gắn các hoạt động của phong trào thi đua với thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành; duy trì nền nếp kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com