Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển trong sạch, vững mạnh

10/05/2017 03:08:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

 

Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, vừa qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) (Khóa XII) nên ngay từ bước quán triệt Nghị quyết và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (Khóa XII), Đảng ủy CSB đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ và cần phải tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

Việc tổ chức kiểm điểm một cách chặt chẽ, có hiệu quả NQTW4 (Khóa XII) sẽ giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong LL CSB nhận thức sâu sắc tình hình, thực trạng và những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Từ đó để cá nhân và tổ chức Đảng tự soi mình, đồng thời đề ra các giải pháp phấn đấu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ CSB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Kiểm điểm năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). (Ảnh: Minh Tuấn)

Đảng ủy CSB đã quán triệt sâu sắc, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình bổ sung năm 2016 gắn với thực hiện NQTW4 (Khóa XII). Thường vụ Đảng ủy CSB đã tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với 04 đảng ủy và 07 cá nhân đảng ủy viên các đảng bộ trực thuộc. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy CSB đã gợi ý kiểm điểm đối với 16 tập thể và 29 cá nhân cấp ủy viên trực thuộc. Yêu cầu các tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm phải có bản giải trình làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ, cấp ủy tiến hành thẩm định kỹ lưỡng báo cáo kiểm điểm và báo cáo giải trình của các tập thể và cá nhân, bảo đảm đúng hướng dẫn của cấp trên (báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình phải đạt yêu cầu mới tiến hành mở hội nghị). Ngoài ra, đã phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy dự, chỉ đạo hội nghị ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo Cơ quan Chính trị hướng dẫn đảng viên viết cam kết không suy thoái, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (Khóa XII) vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ và được cụ thể hóa bằng việc phát động Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong toàn Lực lượng. Đảng ủy CSB và các cấp ủy kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Có thể nói, Hội nghị Kiểm điểm của Đảng ủy CSB và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, công phu, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đạt chất lượng tốt (toàn Đảng bộ xong trước ngày 28/2/2017). Báo cáo kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân đã bám sát hướng dẫn, gợi ý kiểm điểm và yêu cầu giải trình của cấp trên, soi vào 27 biểu hiện được chỉ ra trong NQTW4 (Khóa XII) cơ bản nêu được những khuyết điểm, hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân khách quan, chủ quan, quy rõ trách nhiệm và đề ra các biện pháp cụ thể, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Hội nghị Kiểm điểm ở các cấp diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, dân chủ, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình; thể hiện tính Đảng, tính chiến đấu cao, không né trách khuyết điểm, trách nhiệm và đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Sau gần hai tháng triển khai thực hiện NQTW4 (Khóa XII), chúng ta phấn khởi, tự tin với kết quả bước đầu đã đạt được. Kết quả đó càng có ý nghĩa quan trọng bởi qua đợt sinh hoạt lần này, nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến tốt; uy tín của Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng được củng cố và tăng cường, tạo động lực thúc đẩy toàn Lực lượng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để NQTW4 (Khóa XII) tiếp tục thấm sâu vào thực tiễn đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LL CSB cần quán triệt và thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ sau đây:

 Một là, Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LL CSB. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại Chiến lược “DBHB”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm túc quy chế học tập lý luận chính trị của Đảng, không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cập nhật kiến thức mới để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc văn bản quy định về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng internet, mạng xã hội; chủ động định hướng, cung cấp thông tin theo đúng quy chế, quy định và phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Trước mắt, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện tốt Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, khắc phục biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vô cảm. Chú trọng làm tốt tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến về xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và tổ chức quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 94, Lực lượng 47 và tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống “DBHB”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và không gian mạng.

Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp rà soát đảm bảo tiêu chuẩn chính trị người phục vụ trong Lực lượng; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là ở vị trí trọng yếu, cơ mật.

Thường xuyên duy trì thành nền nếp và nâng cao chất lượng chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (Khóa XII), khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bảo vệ người dám thẳng thắn đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và hệ thống tiêu chí về xây dựng tổ chức đảng TSVM theo đúng hướng dẫn của TCCT. Thực hiện nghiêm Quy định 646 của Thường vụ QUTW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đồng thời, chỉ đạo Tạp chí, Trang tin điện tử CSB mở chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết trong Lực lượng, phản ánh những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, cách làm hay và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Hai là, Triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách. Bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy định để ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, nhất là về tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm quy định của QUTW về xử lý trách nhiệm cán bộ chủ trì để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Thực hiện đúng các quy chế, quy định về quản lý và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các vụ việc tiêu cực, lãng phí, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng với rà soát, cách chức, miễn nhiệm, điều động và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật… bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng nguyên tắc và công khai kết quả xử lý.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nền nếp chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, coi trọng việc sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí của TCCT và hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tiến hành sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; sớm xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh sĩ quan CSB ở các cấp. Thực hiện đúng quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp; về quản lý cán bộ, đảng viên; việc phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh; không tổ chức ăn uống “liên hoan”, “gặp mặt” khi được đề bạt, bổ nhiệm, giỗ tết xa hoa, lãng phí. Phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ (nhất là trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển); thực hiện đúng Luật QNCN, CN, VCQP, Luật Bảo hiểm xã hội; cơ chế quản lý tài chính theo Luật Ngân sách năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, quy định, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của Tư lệnh CSB, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng thẩm quyền cán bộ dưới quyền vi phạm kỷ luật, pháp luật hoặc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao kém hiệu quả.

Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra, xử lý vi phạm đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo thẩm quyền. Trước mắt, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ và hằng năm; yêu cầu đảng viên phân loại hoàn thành nhiệm vụ trong năm phải xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế và đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm tiếp theo.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung mới trong quy định của Ủy ban Kiểm tra QUTW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể, cá nhân. Chú trọng kiểm tra đối với những cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Bốn là, Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì nghiêm chế độ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối thoại và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở (cấp tàu, đại đội và tương đương: tháng 1 lần; cấp Hải đội, Cụm, TTHL, cơ quan Vùng: quý 1 lần; cấp Vùng, cơ quan BTL CSB: 6 tháng 1 lần; cấp BTL CSB: năm 1 lần).

Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, HĐQN và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời quán triệt, thực hiện tốt cơ chế giám sát và duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đối với các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.

NQTW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng, phát triển LL CSB hiện nay. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, thông qua việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đảng bộ, chi bộ để thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ CSB thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và xây dựng CSB hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trung tướng, PGS, TS. Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan