Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong Đảng bộ Cảnh sát biển

10/08/2017 10:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Khi đề cập đến vai trò của người đảng viên, Điều lệ Đảng (Khóa XI) xác định “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”; Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, Đảng cần phải xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong, gương mẫu, giúp cho Đảng trở thành “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo chân chính, duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.
Tiền phong, gương mẫu là phẩm chất đặc biệt quan trọng, là yêu cầu bắt buộc của người đảng viên, được bắt nguồn từ chính bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. Xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng, Đảng ta luôn xác định rõ vị trí đi đầu của đảng viên, dẫn dắt và làm gương cho quần chúng noi theo. Người đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, lực lượng nòng cốt trong phong trào cách mạng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Vai trò đó phải được thể hiện bằng chính nhận thức và hành động thực tế của người đảng viên. Ở đó, họ không chỉ là người quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn chủ trương lãnh đạo, kế hoạch hành động, nhiệm vụ được giao mà còn là người trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tổ chức chỉ đạo quần chúng thực hiện. Đồng thời, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình để lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng học tập, noi theo.
Nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã có nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ. Vì vậy, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được coi trọng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận; hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có ý chí khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có lập trường bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh; xây dựng mối quan hệ đoàn kết tốt trong đơn vị và ngoài nhân dân; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của đảng bộ được tăng cường và phát huy, niềm tin của quần chúng được củng cố.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) ở BTL Vùng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Đức Định)

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực và kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số cán bộ, đảng viên do các nguyên nhân khác nhau, nên có biểu hiện giảm sút ý chí và quyết tâm phấn đấu, làm việc cầm chừng, chất lượng và hiệu quả công tác thấp, ít tự giác học tập để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết trong đảng bộ, chi bộ và đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa thực sự làm gương cho quần chúng noi theo.
Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những tiêu cực của đời sống xã hội, bản lĩnh chính trị có đảng viên chưa thực sự kiên định vững vàng, không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, lơ là trách nhiệm, thiếu tâm huyết trong công tác. Mặt khác, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được thường xuyên coi trọng nên hiệu quả thấp; chất lượng sinh hoạt đảng và tính chiến đấu trong tự phê bình, phê bình còn hạn chế. Việc quán triệt, vận dụng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được coi trọng đúng mức.
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà Trung ương đã chỉ ra, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, tích cực chủ động, lấy phòng ngừa làm chính, Đảng ủy CSB đã kịp thời đề ra chủ trương, xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc quán triệt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong Đảng bộ Cảnh sát biển, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung xây dựng và phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện tốt là:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đảng viên.
Trước yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, của Quân đội và Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới, việc đẩy mạnh học tập lý luận chính trị là giải pháp quan trọng, mang tính cấp thiết nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, giác ngộ chính trị, từ đó thống nhất nhận thức và hành động, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định của Trung ương và Quy chế của Quân ủy Trung ương về chế độ học tập lý luận trong Đảng, đồng thời, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị của đơn vị với hướng dẫn, tạo điều kiện cho đảng viên xây dựng, thực hiện kế hoạch tự học tập chuyên môn, nghiên cứu lý luận, cập nhật kiến thức mới, nhất là cán bộ giữ cương vị quản lý, chỉ huy các cấp, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp ủy, cơ quan, đơn vị và trước quần chúng. Thông qua học tập lý luận chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác ở đơn vị cơ sở, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ, đề cao được trách nhiệm trong công tác; thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm và tư tưởng tiêu cực, ngại khó, ngại khổ, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh “dĩ hòa vi quý” làm suy giảm niềm tin của quần chúng với cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.
Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Cấp ủy, chỉ huy ở cơ sở là chủ thể trực tiếp quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên, do vậy, để quản lý, rèn luyện cán bộ đảng viên, cấp ủy, chỉ huy phải có trình độ, năng lực toàn diện, đồng thời phải có phương pháp làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, lấy giáo dục, thuyết phục, nêu gương làm chính. Sự nêu gương của cấp ủy và cán bộ chủ trì trong mỗi cơ quan, đơn vị sẽ là tấm gương soi, là mệnh lệnh không lời để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị học tập, noi theo. Thực tiễn cho thấy ở đâu, khi nào cấp ủy, chỉ huy có nhận thức đúng đắn, luôn thực hiện nói đi đôi với làm, giữ vững các chuẩn mực trong công tác, sinh hoạt để quần chúng tin cậy thì ở đó vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được phát huy, thực sự trở thành nhân tố quyết định sức mạnh của tổ chức đảng và đơn vị. Ngược lại, ở đâu, khi nào cấp ủy, chỉ huy còn có tư tưởng giản đơn, xem nhẹ, trách nhiệm chưa cao, chưa thường xuyên quan tâm tới việc quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì ở đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị hạn chế, vai trò, uy tín của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trước tập thể và quần chúng bị hạ thấp. Vì vậy, đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phần lớn cán bộ, đảng viên có giác ngộ chính trị cao hơn, ý thức trách nhiệm tốt. Tuy nhiên, với nhiều lý do cả khách quan và chủ quan mà vai trò tiền phong, gương mẫu chưa được phát huy cao độ. Để làm tốt vấn đề này, cấp ủy, chỉ huy cần chú trọng quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt, về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trình độ, năng lực công tác, cả trong thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội, nắm được mức độ phấn đấu; trên cơ sở đó khơi dậy tiềm năng, tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, đảng viên chưa tích cực, tự giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy cần mở rộng dân chủ, quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh hợp lý của đảng viên để điều chỉnh, bổ sung phương pháp tổ chức quản lý cho phù hợp. Bảo đảm phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.
Một trong những biện pháp mang tính thực tiễn đó là, trong công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, thì cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chủ động thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Giao nhiệm vụ phải trên cơ sở xem xét đến năng lực thực hiện của cán bộ, đảng viên, tính đến yếu tố ngoại cảnh tác động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên sâu sát kiểm tra uốn nắn, giúp đỡ để đảng viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phải gắn với ý thức, thái độ trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy đến đâu trong tổ chức thực hiện; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; biểu dương, khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc, kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật.
Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên và hậu phương, gia đình của cán bộ, đảng viên.
Chính sách đối với cán bộ, đảng viên là những quy định, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn. Thực hiện tốt hay không tốt công tác chính sách đều có tác động ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên, đến tình cảm của gia đình, hậu phương cán bộ, đảng viên cả trước mắt và lâu dài. Do vậy, ở mỗi tổ chức đảng mà đặc biệt là từ chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ công tác chính sách, mở rộng dân chủ, công khai minh bạch các chế độ được hưởng đối với từng đối tượng, có biện pháp từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là ở những đơn vị đặc thù, những đơn vị đóng quân nơi hải đảo, vùng sâu, vùng xa; ngoài ra, cấp ủy, người chỉ huy cần phải nắm chắc những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; những cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để có các biện pháp động viên, hỗ trợ, giúp đỡ một cách kịp thời, hiệu quả. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, gắn bó, yêu mến đơn vị, cố gắng vươn lên quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong đơn vị để nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chỉ được thể hiện thông qua hoạt động thực tiễn trong các tổ chức của đơn vị (tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân). Chính vì vậy, cấp ủy, chi bộ cần chú trọng lãnh đạo xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, việc bồi dưỡng, tạo nguồn, đưa cán bộ, đảng viên phụ trách các tổ chức, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức với vai trò, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức đó. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của từng tổ chức trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Như vậy, với vai trò, trách nhiệm là thành viên, là cán bộ chủ trì trong tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ được tổ chức nhìn nhận, đánh giá, sẽ luôn nỗ lực cố gắng, gương mẫu, đi đầu trước tổ chức. Cán bộ, đảng viên hoạt động trong nhiều tổ chức, vai trò tiền phong, gương mẫu càng được phát huy một cách toàn diện hơn.
Duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp trên và Lực lượng Cảnh sát biển phát động.
Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, tinh thần quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Cùng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua tạo ra môi trường tốt cho cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Do vậy, các đơn vị cần phải hết sức coi trọng duy trì và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp trên và Lực lượng Cảnh sát biển phát động để triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị, trong đó phải phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương được cụ thể hóa bằng phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong Lực lượng Cảnh sát biển. Duy trì nghiêm hoạt động thi đua thường xuyên, đẩy mạnh thi đua theo đợt, thi đua đột kích; tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc nổi bật, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.
Để phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt tốt yêu cầu, nắm chắc đặc điểm, những yếu tố tác động đến cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần nắm vững và thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản trên nhằm đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện toàn diện với đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; sử dụng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức để ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản, đặc biệt phải coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã chỉ ra, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh./.

Trung tướng, PGS, TS. Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan