Thực hiện công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội ở BTL Vùng Cảnh sát biển 4

23/11/2017 08:47:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Những năm qua BTL Vùng Cảnh sát biển 4 luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên và sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các đơn vị đóng quân trên địa bàn cũng như chính quyền địa phương nơi đóng quân. Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng luôn nhận thức công tác chính sách là một mặt hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị; một bộ phận đặc thù của quá trình thực hiện chính sách xã hội; một nội dung quan trọng của việc chấp hành pháp luật và là nội dung, biện pháp vận động quần chúng trong quân đội. Vì vậy, đã thường xuyên quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 523-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn số 1537/HD-CT của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội”, xác định phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, nêu rõ yêu cầu, thời gian thực hiện các nội dung, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu của công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sát tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị, các chế độ chính sách đến với mọi đối tượng kịp thời, đúng, đủ, chu đáo và tình nghĩa.

Đại diện BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội cho các đối tượng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động kỷ niệm “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tôn vinh công lao to lớn, chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ, tự giác tham gia đóng góp sức người, sức của giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, Đảng ủy, Chỉ huy BTL Vùng thường xuyên chỉ đạo sâu sát cơ quan chức năng, chủ động bám nắm cơ quan chức năng cấp trên về hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ sát với đặc điểm tình hình đơn vị. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan Quân lực, Cán bộ, Tài chính, Quân y để thực hiện nghiêm túc các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên trong giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và công tác chính sách đối với hậu phương gia đình cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng; kịp thời đề nghị cơ quan chức năng cấp trên khảo sát bảo đảm chế độ cho các lực lượng hoạt động trong môi trường độc hại, nguy hiểm; nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Hội đồng Thẩm định, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển xét và đề nghị lên trên các chức danh mới theo tổ chức biên chế hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với các tàu CSB (TT-120, TT-200, TT-400, CN-350 và xuồng cao tốc)...
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện kinh phí quà từ ngân sách trên cấp và quỹ vốn đơn vị cho các đối tượng chính sách, BTL Vùng đã xét trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư 09 và Thông tư 95 cho 20 đồng chí là cán bộ, Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ trong đơn vị với số tiền 11.000.000đồng. Cấp tiền an bồi dưỡng cho 385 cán bộ sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp với tổng số tiền 482.800.000 đồng. Tặng quà các đối tượng chính sách làm nhiệm vụ trực SSCĐ trên biển trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với tổng số tiền 20.000.000 đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ với 591 thẻ và 360 thẻ cho quân nhân đang công tác trong đơn vị. Tiến hành chăm sóc, khám sức khỏe cho hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, cấp phát thuốc cho 381 lượt người, cấp tiền ốm tại trại cho 225 lượt người với số tiền 12.600.000 đồng. Trợ cấp tiền thai sản cho 01 trường hợp sĩ quan có vợ sinh đẻ nhưng không tham gia đóng BHXH với số tiền 2.420.000 đồng. Bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho 21 lượt hạ sĩ quan binh sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự bảo đảm đầy đủ, đúng thủ tục và nguyên tắc. Hội đồng nhà đất BTL Vùng đã Ban hành quy chế nhà ở công vụ, làm thủ tục xét thuê nhà ở công vụ cho 40 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Vùng; lập danh sách đề nghị Hội đồng Nhà đất BTL Cảnh sát biển thông qua danh sách 72 cán bộ đủ điều kiện xét mua đất ở tại khu dân cư Suối Lớn xã Dương Tơ huyện Phú Quốc.
Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, BTL Vùng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 11 trường hợp quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh gia đình khó khăn và các đồng chí là con liệt sĩ trong đơn vị với tổng số tiền 11.000.000 đồng; gặp mặt, tặng quà 10 gia đình chính sách trên địa bàn Phú Quốc với tổng số tiền 5.000.000 đồng; tặng quà 10 gia đình ngư dân nghèo tại xã đảo Thổ Châu với tổng số tiền 8.000.000 đồng. Trong dịp triển khai thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, BTL Vùng đã gặp mặt tặng quà 11 gia đình chính sách với tổng số tiền 11.000.000 đồng, tặng quà 50 gia đình ngư dân nghèo với tổng số tiền 31.000.000 đồng.
Trước tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặt ra yêu cầu cao trong việc xác định tư tưởng của CB, CS, nhất là lực lượng sẵn sàng trực tiếp đấu tranh trên thực địa, lực lượng đấu tranh với tội phạm, công tác chính sách, công tác Hậu phương Quân đội, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CS cần được quan tâm đúng mức. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CS trong đơn vị, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong Quân đội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm cho mọi người nắm vững vai trò, vị trí, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp, biện pháp tiến hành công tác chính sách trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.
Hai là, chủ động xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác chính sách với những chỉ tiêu, biện pháp sát tình hình và điều kiện của từng đơn vị, từng đối tượng; bảo đảm chế độ, chính sách theo phương châm: “Đúng, đủ, chính xác và kịp thời”.
Ba là, thực hiện tốt công tác chính sách trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CS theo tinh thần Đại hội lần thứ tư (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, xác định: “Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các chế độ chính sách đặc thù Cảnh sát biển”.
Làm tốt công tác chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CS và đối tượng chính sách hậu phương trong đơn vị là góp phần xây dựng nhân tố con người, tập trung xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, đảm bảo mọi CB, CS luôn an tâm công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, định hướng cải cách chính sách của Nhà nước; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách một cách phù hợp, thiết thực, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đại tá Trần Ngọc Đảm - Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng Cảnh sát biển 4

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com